POGODA

Reklama

Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Czwartek [10.08.2017, 20:51:07] • Świnoujście

Sanepid sprawdzał szpital

Sanepid sprawdzał szpital

fot. Czytelnik

Po opublikowanym na iswinoujscie liście naszej Czytelniczki zarząd szpitala zlokalizował na jednym z oddziałów szpitalnych miejsce utrwalonych na fotografii obiektów oraz wskazanych tam zaniedbań porządkowych - informowała nas niedawno prezes zarządu Szpitala Miejskiego Dorota Konkolewska. Zapytaliśmy sanepid, czy w jednej z najważniejszych placówek w naszym mieście lokalizował także jakieś nieprawidłowości.

Nasza Czytelniczka opisywała niedawno swoje wrażenia z pobytu w Szpitalu Miejskim.

Leżałam na oddziale chirurgicznym- pisała - gdzie, moim zdaniem, powinno być czysto i sterylnie, jeżeli leżą tam chorzy z gojącymi się ranami.

Według niej, było jednak inaczej. Z tej szpitalnej wizyty powstały zdjęcia, które mogli obejrzeć nasi Czytelnicy i… prezes zarządu placówki.

Sanepid sprawdzał szpital

fot. Czytelnik

Dorota Konkolewska, prezes zarządu Szpitala Miejskiego poinformowała nas wtedy, że zarząd szpitala zlokalizował na jednym z oddziałów szpitalnych miejsce utrwalonych na fotografii obiektów oraz wskazanych tam zaniedbań porządkowych.

- Personel szpitala odpowiedzialny za ten odcinek prac został pouczony a zastany stan doprowadzony do wymaganego - zapewniała pani prezes. - Pragnę nadmienić, iż takie zdarzenia mają charakter incydentalny, ale zdarzają się w codziennej pracy zakładu leczniczego, o czym świadczą przeprowadzone kontrole wewnętrzne powołanego na mocy prawa zespołu kontroli zakażeń szpitalnych. Zespół ten przeprowadza działania kontrolne wszystkich oddziałów szpitalnych wskazując zastane niedociągnięcia i nieprawidłowości higieniczno-sanitarne. Jak powszechnie wiadomo szpital jest zakładem leczniczym funkcjonującym w trybie dobowym przez wszystkie dni w roku, w którym pacjent korzysta z wielu pomieszczeń a codzienne użytkowanie powoduje powstawanie zanieczyszczeń. Ponadto należy wziąć pod uwagę to, iż w trakcie pobytu pacjenta w Sali szpitalnej dokonuje się tylko bieżących, codziennych prac dekontaminacyjnych. Dopiero po opuszczeniu sali przez pacjenta (wypis z oddziału) następuję generalne sprzątanie sali i pomieszczeń sanitarnych zgodnie z planem higieny.

Sanepid sprawdzał szpital

fot. Czytelnik

Czystość w świnoujskiej placówce sprawdza jednak również podmiot zewnętrzny. Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie zapytaliśmy o wyniki takich kontroli. Chcieliśmy się również dowiedzieć, czy wszystkie swoje wizyty kontrolerzy wcześniej zapowiadają.

- Kontrole w nadzorowanych podmiotach działalności leczniczej, w tym także Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły Sp. z o. o. w Świnoujściu, odbywają się w trybie planowym (minimum 1 raz w roku),interwencyjnym (w związku z otrzymanymi zgłoszeniami/wnioskami o nieprawidłowościach) oraz na wniosek szpitala - informuje dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka, zachodniopomorski wojewódzki państwowy inspektor sanitarny, specjalista zdrowia publicznego. - Ponadto przeprowadzane są kontrole sprawdzające w przypadku wydania zaleceń doraźnych oraz nałożenia obowiązków decyzjami administracyjnymi, z określonym terminem ich realizacji.

Zakres kontroli planowej dotyczy wymienionych zagadnień w zależności od harmonogramu kontroli ustalonego na dany rok tj:

- przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne oraz realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w tym ocena stanu sanitarno- higienicznego określonych obszarów szpitala;

-przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu sanitarno- higienicznego obiektów służby zdrowia w zakresie postępowania z bielizną szpitalną, postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi, postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, zaopatrzenia w wodę;

- przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące ochrony radiologicznej związanej ze stosowaniem aparatów rentgenowskich oraz urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości OHz — 300 GHz,

-sprawdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących higieny środowiska pracy określonych obszarów szpitala;

-oceny stanu sanitarno-technicznego zakładu żywienia zbiorowego na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego;

- sprawdzenia przestrzegania przepisów dotyczących zakazu palenia tytoniu na terenie szpitala, zgodnie z ustawą z dn. 09.1 1.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t. j. Dz. U z 2017 roku, poz. 957).

Z przesłanej nam odpowiedzi dowiadujemy się, że od 2016 do końca czerwca 2017 r. w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły Sp. z o.o. w Świnoujściu przeprowadzono po 2 kontrole w ciągu roku.

Tematyka kontroli planowej w 2016 r., która została przeprowadzona w marcu dotyczyła:

-przestrzegania procedur przeciwepidemicznych oraz oceny stanu sanitamo- higienicznego w Oddziale Wewnętrznym;

- przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących utrzymania należytego stanu sanitarno - higienicznego obiektów służby zdrowia z zakresu postępowania z bielizną szpitalną, postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi, postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, zaopatrzenia w wodę;

- przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących: przechowywania żywności oraz warunków żywienia zbiorowego;

-sprawdzenia przestrzegania przepisów dotyczących zakazu palenia tytoniu na terenie szpitala

- Zakres stwierdzonych nieprawidłowości dotyczył stanu sanitarno- technicznego części oddziału - informuje dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka - (stwierdzono zagrzybienie i ubytki fug przy prysznicach wokół brodzików w węzłach sanitarnych przy 5 salach chorych), niewłaściwe przechowywanie sprzętu jednorazowego użytku na regałach w obrębie korytarza oraz niewłaściwą lokalizację gabinetu diagnostyczne-zabiegowego, poza oddziałem. Ponadto brak było w użyciu systemów zamkniętych do pobierania krwi, ściany hydroforni z łuszczącą się farbą oraz skorodowane regały w magazynie bielizny brudnej.

Co z tymi ustaleniami zrobili kontrolerzy sanepidu?

- Wydano zalecenia bieżące do części stwierdzonych nieprawidłowości(w zakresie doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego regału w magazynie oraz aktualizacji procedury postępowania ze stażami i przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego) - informuje zachodniopomorski wojewódzki państwowy inspektor sanitarny. -Ponadto wszczęte zostało postępowanie administracyjne w zakresie obciążenia opłatą za nieprawidłowości stwierdzone podczas czynności kontrolnych- wydana została decyzja- rachunek za stwierdzone nieprawidłowości. Wystawiona została również decyzja administracyjna z terminem realizacji do 31.12.2016 r., która została wykonana przez szpital w większości(kontrole sprawdzające przeprowadzone zostały 2.08.2016 r. oraz 7.03.2017 r.) Jedynie termin realizacji obowiązku lokalizacji gabinetu diagnostyczno- zabiegowego został na wniosek dyrekcji szpitala przedłużony do końca 2017 r.

Tematyka kontroli planowej w 2017 r. , która została przeprowadzona w marcu dotyczyła:

- przestrzegania procedur przeciwepidemicznych oraz oceny stanu sanitarno- higienicznego w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i Neonatologicznym;

-kontroli tematycznej z zakresu szczepień ochronnych; sprawdzenia wykonania obowiązków określonych w decyzji Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz zaleceń doraźnych wpisanych do protokołów poprzednich kontroli;

-przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu sanitarno- higienicznego obiektów służby zdrowia w zakresie postępowania z bielizną szpitalną, postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi, postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, zaopatrzenia w wodę;

- sprawdzenia przestrzegania przepisów dotyczących zakazu palenia tytoniu na terenie szpitala.

- Zakres stwierdzonych nieprawidłowości dotyczył: braku przy umywalce dozownika z mydłem w płynie, dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamianych bez kontaktu z dłonią, podajnika z ręcznikami jednorazowego użycia, pojemnika na zużyte ręczniki oraz zamykanego pojemnika na brudną bieliznę i miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych- w śluzie umywalkowo- fartuchowej, przez którą wchodzi się do Zespołu Porodowego- informuje dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka. - Ponadto w brudowniku służącym również jako pomieszczenie porządkowe brak było dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym (przy zlewie) oraz podajnika z ręcznikami jednorazowego użycia (przy umywalce). W pomieszczeniu stanowiącym śluzę umywalkowo- fartuchową przy Oddziale Neonatologii brak było miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych oraz zamykanego pojemnika na brudną bieliznę. Ponadto stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno-techniczny ścian w hydroforni, drzwi oraz regału metalowego w pomieszczeniu „pro-morte”.

Dodatkowo stwierdzono brak osłony lampy sufitowej w jednym pomieszczeniu sanitarno-higienicznym - czytamy dalej w przesłanej nam odpowiedzi- brak dozownika z mydłem w płynie na jednej sali, brak dozowników ze środkiem dezynfekcyjnym w 2 pomieszczeniach, brak podajnika na ręcznik jednorazowy w jednym pomieszczeniu sanitarno- higienicznym, a także braki w wymaganej dokumentacji związanej z przechowywaniem preparatów - szczepionkowych oraz brak do wglądu aktualnych badań sanitarno- epidemiologicznych lekarzy zatrudnionych w obrębie kontrolowanych oddziałów.

- Wobec powyższego wydano zalecenia bieżące do części stwierdzonych nieprawidłowości oraz zobowiązano szpital do niezwłocznego powiadomienia o ich wykonaniu, jak również przedłożenia brakującej dokumentacji- informuje dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka. - Szpital zobowiązał się do wykonania ww. nieprawidłowości w terminie do końca marca 2017 r. oraz przedłożył brakującą dokumentację.

Zachodniopomorski wojewódzki państwowy inspektor sanitarny zapewnia, że wykonanie zaleceń i usunięcie nieprawidłowości sprawdzono podczas kontroli, która odbyła się 4 kwietnia 2017 r.

- Stąd odstąpiono od wystawiania decyzji administracyjnej - informuje dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka. - Natomiast wszczęte zostało postępowanie administracyjne w zakresie obciążenia opłatą za nieprawidłowości stwierdzone podczas czynności kontrolnych- wydana została decyzja-rachunek za stwierdzone nieprawidłowości.

Zapytaliśmy też, czy sanepid miał jakieś sygnały od pacjentów, by w szpitalu było brudno, brakowało sterylności czy występowały zakażenia szpitalne. Jak dowiedział się nasz portal, od 2015 r. do 30.06.2017 r. nie było takich spraw.

- Nie było również potrzeby wystawiania mandatów karnych podczas czynności kontrolnych - informuje dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka - ostatnia sprawa interwencyjna rozpatrywana była w lipcu 2014 r. i dotyczyła nieprawidłowości w stanie sanitarno- technicznym Izby Przyjęć tj. uszkodzenia tapicerki na leżance. Przeprowadzono wówczas kontrolę interwencyjną, która potwierdziła uszkodzenie tapicerki na leżance, a ponadto uszkodzenie tapicerki na stole zabiegowym oraz niesprawną wentylację mechaniczną wyciągową w pomieszczeniu sanitarno-higienicznym. Wydane zostały zalecenia bieżące w zakresie usprawnienia wentylacji, natomiast w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami dot. stanu meblosprzętu wszczęte zostało postępowanie administracyjne i wydana decyzja z terminem realizacji obowiązku do końca września 2014 r. Kontrola sprawdzająca z 8.10.2014 r. potwierdziła wykonanie obowiązków i zaleceń doraźnych wpisanych do protokółu.

Zapytaliśmy również, czy sanepid zareaguje jakoś w związku ze spostrzeżeniami naszej Czytelniczki.

Jak nas poinformowała dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka, sprawa została zarejestrowana jako interwencyjna. Szpital mógł się spodziewać kontroli.

Czekamy na informacje z tej wizyty kontrolerów.

źródło: www.iswinoujscie.pl


komentarzy: 32, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Przed zamieszczeniem komentarza zapoznaj się z regulaminem.

 
Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
Oglądasz 1-25 z 32

Gość • Niedziela [13.08.2017, 01:08:31] • [IP: 83.11.77.***]

Sanepid niech sprawdzi również fregatę na promenadzie, podłogi brudne, szafki nocne oklejone tłuszczem i kurzem.

Kasia • Sobota [12.08.2017, 12:41:39] • [IP: 95.129.224.**]

Jak byłam w szpitalu, to Pani sprzątająca jedną ścierką umyła najpierw toaletę i kabinę w łazience, a później tą samą, bez wypłukania nawet, umywalkę na sali. A od pościeli to dostałam takiej wysypki, że przez tydzień do krwi się drapałam i po nocach nie spałam, bo nic nie pomagało. Ale jak się robi swoją działkę na" odwal się" to żadna zmiana firmy, podwyżki itp nie zmienią tego stanu. To zwykli prości pracownicy psują całe firmy i opinie o nich.

Gość • Sobota [12.08.2017, 10:56:32] • [IP: 213.238.105.***]

Do szpitala idzie się podleczyć, wyleczyć a nie przynieść dodatkowe choroby i tu niema tłumaczenia. Wielu prezesów chcialo dobrze a im nie wyszło odeszli. O tym szpitalu krążą już legendy złe legendy a Pani Prezes na wszystko ma wytłumaczenie to oni nie my, to tylko drobne uchybienie. Wiedziała na co się decyduje i z czym będzie się zmagać, chce dobrze nie wychodzi będzie następny a w szpitalu ma być czysto. Dać ludziom zarobić przyjdą do pracy, za granicą pracują bardzo dobrze a w kraju nie potrafią?. Kasa co to to nie wygórowane wymagania och tak.

Gość • Piątek [11.08.2017, 16:20:56] • [IP: 88.156.206.***]

No tak, tylko skąd na to wszystko brać kasę. To wszystko wina poprzedniego rządu, który przez 8 lat nic nie potrafił zrobić. Ale teraz, na szczęście jest pan minister Radziwiłł, który przez te 8 lat mówił, że wie co trzeba zrobić. No i właśnie od 2 lat mamy rząd dobrej zmiany, w którym pan minister dokonał dobrej zmiany w służbie zdrowia.

Gość • Piątek [11.08.2017, 13:59:08] • [IP: 2.108.233.***]

Gdzie jak gdzie, ale w szpitalu powinno lśnić od czystości. Jak jest, to można zobaczyć na zdjęciach. Brud niesamowity!! W domu można żyć jak się komu podoba - w szpitalu ma być czysto

Gość • Piątek [11.08.2017, 13:53:55] • [IP: 213.251.182.***]

Ile pracy" kosztuje" panią Dorotę sprawowanie funkcji Prezesa Szpitala, to wiedzą tylko Ci którzy ją dobrze znają i pewnie rodzina. Pisanie przez kogoś cyt.:"Oj Doroto Doroto bierz sie ostro do pracy" świadczy tylko o tym, że ten ktoś nie ma zupełnie pojęcia o czym pisze i nie zna tej Pani. A pozostałych znawców tematu, o których ktoś już tu napisał cyt.:"w domu mają 100 razy większy syf, a w szpitalu to" rżną hrabiostwo" pominę w swoim komentarzu bo trzeba by użyć dużo wulgaryzmów.

Gość • Piątek [11.08.2017, 13:25:35] • [IP: 62.69.203.**]

kto tu kogo broni, chyba sprzątaczki same siebie, sama byłam światkiem sprzątania łazienki, poprosiłam panią by dobrze odkamieniła prysznic, trzeba mieć czym, a przecież mają działalność gospodarczą.. ŁAZIENKA A RACZEJ PRYSZNIC NA CHIRURGII WOŁA O POMSTĘ DO NIEBA.

Gość • Piątek [11.08.2017, 12:13:53] • [IP: 80.245.182.***]

no szok, funkcjonuje aż przez cały rok i przychodzą, brudzą i niszczą a oni tego ogarnąć nie mogą, nie wiem czy dojdę do siebie po przeczytaniu mini oświadczenia pani prezes

Gość • Piątek [11.08.2017, 11:59:27] • [IP: 93.94.184.*]

Co wy ludzie pieprzycie leżałem w szpitalu sale i korytarze są sprzątane dziennie i nie obrażajcie tych ludzi którzy tam ciężko pracują.

Gość • Piątek [11.08.2017, 11:45:40] • [IP: 31.0.40.***]

Już się nie macie czego czepiać? Ważne jest to że teraz w szpitalu jest się godnie traktowanym. A poza tym przesadna czystość także nie jest wskazana.

Gość • Piątek [11.08.2017, 11:38:16] • [IP: 80.245.178.***]

Oj Doroto Doroto bierz sie ostro do pracy

Gość • Piątek [11.08.2017, 11:26:54] • [IP: 178.238.250.***]

[IP: 79.186.186.***]Nikt nie szczeka na Panią Dorotę, bo kazdy kto miał z nią w jakiekolwiek formie kontakt, wie ze to zasny i obowiązkowy człowiek. Abe brud jest w placowce i to niemały. Być moze w innych szpitalach tez tak jest i w" syfiastych" restauracjach. Doprowadzmy jednak do stanu szpital, w jakim powinien byc higienicznie. Przebywając ostatni dlugi czas w szpitalu szczecinskim, naprawde nie widzialam brudu, a sprztane bylo dwa razy dziennie, rowniez przy pacjencie. Pozdrawiam :)

Gość • Piątek [11.08.2017, 11:25:43] • [IP: 213.251.182.***]

Już się pierwsze płaczki odzywają, co w domu mają 100 razy większy syf, a w szpitalu to" rżną hrabiostwo" na salonach i służba im nie odpowiada. Jak się nie podoba to nie korzystać, nie dzwonić po pogotowie i umierać w domu. W domu ludzie też umierają i wtedy także są to umieralnie?

Gość • Piątek [11.08.2017, 11:17:12] • [IP: 213.251.182.***]

Poprzedni prezesi kładli przysłowiową" lachę" na wszystko (z powodu braku nadzoru ze strony właściciela). Teraz jak nowa pani Prezes sprząta po poprzednikach i dobrze sobie radzi, to co niektórym jest to" solą w oku". A robi to dla dobra nas wszystkich, którzy prędzej czy później będą z tego szpitala korzystać.

Gość • Piątek [11.08.2017, 11:11:26] • [IP: 91.239.66.**]

Ktoś komuś na odcisk nadepnął." Odgrzewa się tu stare kotlety" (bo o tym już artykuł był). Jak się nie ma o czym pisać i szuka sensacji na siłę to słabo to wychodzi. Nowa pani Prezes sprząta po prostu zaniedbania po poprzednikach, a to chwilę musi potrwać.

Gość • Piątek [11.08.2017, 10:42:59] • [IP: 176.221.122.*]

Wydaje mi się, że przyczyną jest brak kadry i niskie płace dla sprzątających. Być może tą robotę wykonują przypadkowi ludzie.

Gość • Piątek [11.08.2017, 10:41:54] • [IP: 95.129.226.**]

Jak leżałem nikt przez 2 dni nie sprzątał sprzątaczka jak się spytałem to twierdziła że mnie dziś przywieźli i narzekam. Przycisk na sali nie działa już 2 lata i 3m-ce tyle lat temu leżał tam kolega połamany pielęgniarkę musiał wołać jak przechodziła korytarzem. I weź tu się załatw jak kaczki ci nikt nie poda a leżysz jak kłoda. UMIERALNIA SZAFKI WE KRWI BRUDNE - HORROR!! Kolację nawet ukradli - to był już szczyt chamstwa.

Gość • Piątek [11.08.2017, 10:40:03] • [IP: 92.42.119.***]

Ryba gnije od głowy, jeden wielki syf i bałagan w tym Szpitalu.

Gość • Piątek [11.08.2017, 10:37:40] • [IP: 79.186.186.***]

Ci sami z was, którzy tak szczekacie na forum, pójdziecie za pół godziny najeść się w jakimś syfiastym barze świnoujskim, resztek z poprzedniego dnia i starych mrożonek, i będziecie piali z zachwytu jakie pyszne. Niektóre szczecińskie szpitale, gdzie jeździcie zachwyceni, są tak syfiaste, że strach wejść pod prysznic lub stanąć bosą stopą na podłogę...Zastanawia mnie również, kto podobno chory straszliwie, napstrykał tak szczegółowych zdjęć i czy wszystkie zdjęcia są z naszego szpitala.Pozdrawiam Panią Dorotę i trzymam kciuki za dalsze sukcesy, bo nikt nie zrobił dla tego szpitala tyle co Pani.

Gość • Piątek [11.08.2017, 09:59:54] • [IP: 80.245.181.***]

Brud to kwestia życia lub śmierci, naszej i naszych bliskich. Przypomnijcie sobie wypowiedź męża Agaty Mróz : " To nie przez Lilkę umarła, tylko przez brud w szpitalu."

Gość • Piątek [11.08.2017, 09:54:35] • [IP: 95.129.226.***]

WIĘCEJ PERSONELU POTSZEBA W SZPITALU ZAMAŁO SALOWYCH

Gość • Piątek [11.08.2017, 09:09:27] • [IP: 178.238.250.***]

Zwrócę też uwagę, że przyszpitalna placówka, w której miesci się poradnia psychologiczna sprzatana jest co jakis czas. sama byłam swiadkiem jak latała Pani Grazynka i ostrzegała o nadchodzącej kontroli sanepidu. Usuncie zbiorowisko kurzu i zaniedbanych kwiatów, to bardziej ogród botaniczny a nie poradnia. Pozdrawiam

Gość • Piątek [11.08.2017, 09:07:24] • [IP: 178.238.250.***]

Dorotko, z całym szacunkiem, ale nie jest to brud tygodniowy. Jeśli chodzi o takie zaniedbania, powinien szpital pochylic głowę i przeprosic pacjenta. To jest niedopuszczalne. Kiedyś pzyglądałam się pracy nowej maszyny do mycia podłóg. Naprawdę, uwierz mi, ale albo personel lekzewazy szkolenia obsługi, albo sprzęt jest do bani. Wiadomo, że nie jestes w stanie wszystkiego ogarnąć, od tego są kierownicy, ale bronić personel, wyimaginowanym słownictwem jest niepotrzebne i trochę dziwne. Brud to brud, winien byc usunięty natychmiast, a brudu w placówce szpitalnej nie brakuje.

Gość • Piątek [11.08.2017, 08:43:08] • [IP: 93.94.191.*]

SANEPID POWINIEN ROBIĆ KONTROLE BEZ ZAPOWIEDZI WŁĄCZNIE ZE SALONAMI FRYZJERSKIMI OBWIAZKOWO.

Gość • Piątek [11.08.2017, 07:44:54] • [IP: 31.0.66.**]

Każdy logicznie myślący człowiek trzyma się z daleka od tej placówki. Oprócz kontroli sanitarnej należałoby też sprawdzić jeszcze raz wiedzę niektórych lekarzy.

Oglądasz 1-25 z 32
■ Sprawca napadu z Międzyzdrojów zatrzymany w Poznaniu. To 18-latek wcześniej notowany przez policję za posiadanie narkotyków. Do Poznania pojechał pociągiem ■ UBB wydało oświadczenie. Z jego treści wynika, że Sąd Okręgowy w Szczecinie uznał, że niemiecki przewoźnik może korzystać ze świnoujskich przystanków autobusowych ■ Sobotnie popołudnie, ulica Monte Cassino. Na ulicy tuż przy parku Zdrojowym pojawia się pogotowie ratunkowe oraz policja. Mieszkańcy zastanawiają się, co mogło się stać w ich bloku. Jak się okazało, wyjątkowo agresywny tego dnia był 26 - letni mężczyzna. Był na tyle pobudzony, że że ratownicy medyczni potrzebowali wsparcia policji ■ Budki dla ptaków śpiewających i nietoperzy od tych dla jerzyków różni wygląd, a także miejsce ich lokowania – Hanna Lachowska ze świnoujskiego magistratu odpowiada na zarzuty naszej Czytelniczki ■ Uwaga. Zamknięcie odcinka ulicy Uzdrowiskowej. W dniach od 17 -18 sierpnia 2017 r., w godzinach od 7.00 – 19 00, w związku z prowadzonymi pracami bitumicznymi, wyłączona z ruchu będzie ul. Uzdrowiskowa na odcinku od ulicy Zdrojowej do Stawa Młyny. W przypadku złych warunków atmosferycznych termin wykonania prac, a tym samym zamknięcie odcinka, może ulec zmianie. Prosimy o rozważną jazdę i przestrzeganie oznakowania pionowego oraz poziomego. Za utrudnienia przepraszamy ■ Poznajcie szczegóły sporu pomiędzy UBB a władzami Świnoujścia ■ Pluskwy opanowały budynek socjalny przy Steyera! Mieszkańcy stawiają urzędnikom ultimatum: Jeżeli nam nie pomożecie, to rozłożymy namioty i zamieszkamy pod Urzędem Miasta. Zobacz film! ■ Uwaga kierowcy. Zmiany na Wybrzeżu Władysława IV. Od 14 sierpnia 2017 r. godzina 17.00 do 22 sierpnia 2017 godzina 12.00 na części ulicy Wybrzeże Władysława IV będzie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu. Zamknięty zostanie odcinek od skrzyżowania z ulicą Jana z Kolna do Kapitanatu Portu. Dojazd do Basenu Północnego ulicami: Jana z Kolna, Mieszka I i Rogozińskiego. Zmiany organizacji ruchu związane są z organizowanymi w tamtym rejonie imprezami Sail Świnoujście 2017 oraz XXXIII Pływającego Festiwalu Piosenki Morskiej „Wiatrak” 2017 ■ 15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego w Świnoujściu. We wtorek 15 sierpnia, żołnierze, pracownicy wojska, mieszkańcy i turyści Świnoujścia obchodzić będą święto Wojska Polskiego. Z tej okazji zorganizowane zostały przedsięwzięcia patriotyczne i kulturalne, które dostępne będą dla społeczeństwa ■ Policjant jak Spider Man, ryzykując własne życie uratował 5 - letnią dziewczynkę! Zobacz film! ■ Jadł trawę, gryzł ziemię, rzucał się pod auta i chodził na czworaka! Co opętało mężczynę? ■ Silny wiatr czy łapa wandala? Od kilku tygodni w strefie nadmorskiej można podziwiać taki oto powyginany drogowskaz. I nikt nie widzi problemu z miejskich służb? ■ Najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości otwierali finał regat The Tall Ships Races w Szczecinie. Na imprezie widziano też prezydenta Świnoujścia Janusza Żmurkiewicza ■ Opóźnione pociągi to efekt niedzielnego pożaru na moście w Goleniowie. Opóźnione był pociągi ze Świnoujścia, ale także w druga stronę- na nasze wyspy ■ Lepszy od chemii? Jerzyk zjada dziennie do 2000 owadów ■ Budowa tunelu, rozbudowa gazoportu, pogłębienie toru wodnego-liderzy PiS powtórzyli w Szczecinie wcześniejsze zapowiedzi ■ Nadmorski deptak był kiedyś jak plaża ■ W jednym z dni pomiędzy 7 a 9 sierpnia 2017r. (poniedziałek - środa) nastąpi zmiana godzin pracy sygnalizacji świetlnej na wszystkich skrzyżowaniach. Po zmianie sygnalizacja będzie czynna od godziny 6.00 do 22.00 ■ Do nietypowego incydentu doszło w piątek przy Wybrzeżu Władysława IV. Rowerzysta wpadł do kanału! Na pomoc mężczyźnie ruszyła załoga Bielika II. Pracownicy Żeglugi Świnoujskiej rzucili tonącemu koło ratunkowe i drabinę. Na szczęście, starszego mężczyznę udało się uratować. Z naszych informacji wynika, że był pod wpływem alkoholu. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, policję oraz straż pożarną. Funkcjonariusze będą wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia ■ Mieszkaniec o Słowackiego: Nowo wyremontowana ulica, a już zalana. Rzecznik: Kanalizacja deszczowa obecnie dobrze spełnia swoją rolę ■ Afera w świnoujskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej!? Czy z placu przed budynkiem firmy ulotniła się spora część węgla? Jak dotąd to wewnętrzna komisja inwentaryzacyjna Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Świnoujściu sprawdza czy z placu składowego przedsiębiorstwa zniknął węgiel. Gdyby informacje jakie otrzymaliśmy anonimowo od pracownika firmy miały się potwierdzić to ze składu PEC-u zniknąć miał opał wart około 400 tysięcy złotych. Jak dotąd, dyrekcja nie potwierdziła straty, ale z odpowiedzi na nasze zapytanie wynika, że trwa intensywna inwentaryzacja ■