POGODA

Reklama

Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Czwartek [10.08.2017, 20:51:07] • Świnoujście

Sanepid sprawdzał szpital

Sanepid sprawdzał szpital

fot. Czytelnik

Po opublikowanym na iswinoujscie liście naszej Czytelniczki zarząd szpitala zlokalizował na jednym z oddziałów szpitalnych miejsce utrwalonych na fotografii obiektów oraz wskazanych tam zaniedbań porządkowych - informowała nas niedawno prezes zarządu Szpitala Miejskiego Dorota Konkolewska. Zapytaliśmy sanepid, czy w jednej z najważniejszych placówek w naszym mieście lokalizował także jakieś nieprawidłowości.

Nasza Czytelniczka opisywała niedawno swoje wrażenia z pobytu w Szpitalu Miejskim.

Leżałam na oddziale chirurgicznym- pisała - gdzie, moim zdaniem, powinno być czysto i sterylnie, jeżeli leżą tam chorzy z gojącymi się ranami.

Według niej, było jednak inaczej. Z tej szpitalnej wizyty powstały zdjęcia, które mogli obejrzeć nasi Czytelnicy i… prezes zarządu placówki.

Sanepid sprawdzał szpital

fot. Czytelnik

Dorota Konkolewska, prezes zarządu Szpitala Miejskiego poinformowała nas wtedy, że zarząd szpitala zlokalizował na jednym z oddziałów szpitalnych miejsce utrwalonych na fotografii obiektów oraz wskazanych tam zaniedbań porządkowych.

- Personel szpitala odpowiedzialny za ten odcinek prac został pouczony a zastany stan doprowadzony do wymaganego - zapewniała pani prezes. - Pragnę nadmienić, iż takie zdarzenia mają charakter incydentalny, ale zdarzają się w codziennej pracy zakładu leczniczego, o czym świadczą przeprowadzone kontrole wewnętrzne powołanego na mocy prawa zespołu kontroli zakażeń szpitalnych. Zespół ten przeprowadza działania kontrolne wszystkich oddziałów szpitalnych wskazując zastane niedociągnięcia i nieprawidłowości higieniczno-sanitarne. Jak powszechnie wiadomo szpital jest zakładem leczniczym funkcjonującym w trybie dobowym przez wszystkie dni w roku, w którym pacjent korzysta z wielu pomieszczeń a codzienne użytkowanie powoduje powstawanie zanieczyszczeń. Ponadto należy wziąć pod uwagę to, iż w trakcie pobytu pacjenta w Sali szpitalnej dokonuje się tylko bieżących, codziennych prac dekontaminacyjnych. Dopiero po opuszczeniu sali przez pacjenta (wypis z oddziału) następuję generalne sprzątanie sali i pomieszczeń sanitarnych zgodnie z planem higieny.

Sanepid sprawdzał szpital

fot. Czytelnik

Czystość w świnoujskiej placówce sprawdza jednak również podmiot zewnętrzny. Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie zapytaliśmy o wyniki takich kontroli. Chcieliśmy się również dowiedzieć, czy wszystkie swoje wizyty kontrolerzy wcześniej zapowiadają.

- Kontrole w nadzorowanych podmiotach działalności leczniczej, w tym także Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły Sp. z o. o. w Świnoujściu, odbywają się w trybie planowym (minimum 1 raz w roku),interwencyjnym (w związku z otrzymanymi zgłoszeniami/wnioskami o nieprawidłowościach) oraz na wniosek szpitala - informuje dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka, zachodniopomorski wojewódzki państwowy inspektor sanitarny, specjalista zdrowia publicznego. - Ponadto przeprowadzane są kontrole sprawdzające w przypadku wydania zaleceń doraźnych oraz nałożenia obowiązków decyzjami administracyjnymi, z określonym terminem ich realizacji.

Zakres kontroli planowej dotyczy wymienionych zagadnień w zależności od harmonogramu kontroli ustalonego na dany rok tj:

- przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne oraz realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w tym ocena stanu sanitarno- higienicznego określonych obszarów szpitala;

-przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu sanitarno- higienicznego obiektów służby zdrowia w zakresie postępowania z bielizną szpitalną, postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi, postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, zaopatrzenia w wodę;

- przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące ochrony radiologicznej związanej ze stosowaniem aparatów rentgenowskich oraz urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości OHz — 300 GHz,

-sprawdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących higieny środowiska pracy określonych obszarów szpitala;

-oceny stanu sanitarno-technicznego zakładu żywienia zbiorowego na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego;

- sprawdzenia przestrzegania przepisów dotyczących zakazu palenia tytoniu na terenie szpitala, zgodnie z ustawą z dn. 09.1 1.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t. j. Dz. U z 2017 roku, poz. 957).

Z przesłanej nam odpowiedzi dowiadujemy się, że od 2016 do końca czerwca 2017 r. w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły Sp. z o.o. w Świnoujściu przeprowadzono po 2 kontrole w ciągu roku.

Tematyka kontroli planowej w 2016 r., która została przeprowadzona w marcu dotyczyła:

-przestrzegania procedur przeciwepidemicznych oraz oceny stanu sanitamo- higienicznego w Oddziale Wewnętrznym;

- przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących utrzymania należytego stanu sanitarno - higienicznego obiektów służby zdrowia z zakresu postępowania z bielizną szpitalną, postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi, postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, zaopatrzenia w wodę;

- przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących: przechowywania żywności oraz warunków żywienia zbiorowego;

-sprawdzenia przestrzegania przepisów dotyczących zakazu palenia tytoniu na terenie szpitala

- Zakres stwierdzonych nieprawidłowości dotyczył stanu sanitarno- technicznego części oddziału - informuje dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka - (stwierdzono zagrzybienie i ubytki fug przy prysznicach wokół brodzików w węzłach sanitarnych przy 5 salach chorych), niewłaściwe przechowywanie sprzętu jednorazowego użytku na regałach w obrębie korytarza oraz niewłaściwą lokalizację gabinetu diagnostyczne-zabiegowego, poza oddziałem. Ponadto brak było w użyciu systemów zamkniętych do pobierania krwi, ściany hydroforni z łuszczącą się farbą oraz skorodowane regały w magazynie bielizny brudnej.

Co z tymi ustaleniami zrobili kontrolerzy sanepidu?

- Wydano zalecenia bieżące do części stwierdzonych nieprawidłowości(w zakresie doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego regału w magazynie oraz aktualizacji procedury postępowania ze stażami i przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego) - informuje zachodniopomorski wojewódzki państwowy inspektor sanitarny. -Ponadto wszczęte zostało postępowanie administracyjne w zakresie obciążenia opłatą za nieprawidłowości stwierdzone podczas czynności kontrolnych- wydana została decyzja- rachunek za stwierdzone nieprawidłowości. Wystawiona została również decyzja administracyjna z terminem realizacji do 31.12.2016 r., która została wykonana przez szpital w większości(kontrole sprawdzające przeprowadzone zostały 2.08.2016 r. oraz 7.03.2017 r.) Jedynie termin realizacji obowiązku lokalizacji gabinetu diagnostyczno- zabiegowego został na wniosek dyrekcji szpitala przedłużony do końca 2017 r.

Tematyka kontroli planowej w 2017 r. , która została przeprowadzona w marcu dotyczyła:

- przestrzegania procedur przeciwepidemicznych oraz oceny stanu sanitarno- higienicznego w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i Neonatologicznym;

-kontroli tematycznej z zakresu szczepień ochronnych; sprawdzenia wykonania obowiązków określonych w decyzji Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz zaleceń doraźnych wpisanych do protokołów poprzednich kontroli;

-przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu sanitarno- higienicznego obiektów służby zdrowia w zakresie postępowania z bielizną szpitalną, postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi, postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, zaopatrzenia w wodę;

- sprawdzenia przestrzegania przepisów dotyczących zakazu palenia tytoniu na terenie szpitala.

- Zakres stwierdzonych nieprawidłowości dotyczył: braku przy umywalce dozownika z mydłem w płynie, dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamianych bez kontaktu z dłonią, podajnika z ręcznikami jednorazowego użycia, pojemnika na zużyte ręczniki oraz zamykanego pojemnika na brudną bieliznę i miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych- w śluzie umywalkowo- fartuchowej, przez którą wchodzi się do Zespołu Porodowego- informuje dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka. - Ponadto w brudowniku służącym również jako pomieszczenie porządkowe brak było dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym (przy zlewie) oraz podajnika z ręcznikami jednorazowego użycia (przy umywalce). W pomieszczeniu stanowiącym śluzę umywalkowo- fartuchową przy Oddziale Neonatologii brak było miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych oraz zamykanego pojemnika na brudną bieliznę. Ponadto stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno-techniczny ścian w hydroforni, drzwi oraz regału metalowego w pomieszczeniu „pro-morte”.

Dodatkowo stwierdzono brak osłony lampy sufitowej w jednym pomieszczeniu sanitarno-higienicznym - czytamy dalej w przesłanej nam odpowiedzi- brak dozownika z mydłem w płynie na jednej sali, brak dozowników ze środkiem dezynfekcyjnym w 2 pomieszczeniach, brak podajnika na ręcznik jednorazowy w jednym pomieszczeniu sanitarno- higienicznym, a także braki w wymaganej dokumentacji związanej z przechowywaniem preparatów - szczepionkowych oraz brak do wglądu aktualnych badań sanitarno- epidemiologicznych lekarzy zatrudnionych w obrębie kontrolowanych oddziałów.

- Wobec powyższego wydano zalecenia bieżące do części stwierdzonych nieprawidłowości oraz zobowiązano szpital do niezwłocznego powiadomienia o ich wykonaniu, jak również przedłożenia brakującej dokumentacji- informuje dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka. - Szpital zobowiązał się do wykonania ww. nieprawidłowości w terminie do końca marca 2017 r. oraz przedłożył brakującą dokumentację.

Zachodniopomorski wojewódzki państwowy inspektor sanitarny zapewnia, że wykonanie zaleceń i usunięcie nieprawidłowości sprawdzono podczas kontroli, która odbyła się 4 kwietnia 2017 r.

- Stąd odstąpiono od wystawiania decyzji administracyjnej - informuje dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka. - Natomiast wszczęte zostało postępowanie administracyjne w zakresie obciążenia opłatą za nieprawidłowości stwierdzone podczas czynności kontrolnych- wydana została decyzja-rachunek za stwierdzone nieprawidłowości.

Zapytaliśmy też, czy sanepid miał jakieś sygnały od pacjentów, by w szpitalu było brudno, brakowało sterylności czy występowały zakażenia szpitalne. Jak dowiedział się nasz portal, od 2015 r. do 30.06.2017 r. nie było takich spraw.

- Nie było również potrzeby wystawiania mandatów karnych podczas czynności kontrolnych - informuje dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka - ostatnia sprawa interwencyjna rozpatrywana była w lipcu 2014 r. i dotyczyła nieprawidłowości w stanie sanitarno- technicznym Izby Przyjęć tj. uszkodzenia tapicerki na leżance. Przeprowadzono wówczas kontrolę interwencyjną, która potwierdziła uszkodzenie tapicerki na leżance, a ponadto uszkodzenie tapicerki na stole zabiegowym oraz niesprawną wentylację mechaniczną wyciągową w pomieszczeniu sanitarno-higienicznym. Wydane zostały zalecenia bieżące w zakresie usprawnienia wentylacji, natomiast w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami dot. stanu meblosprzętu wszczęte zostało postępowanie administracyjne i wydana decyzja z terminem realizacji obowiązku do końca września 2014 r. Kontrola sprawdzająca z 8.10.2014 r. potwierdziła wykonanie obowiązków i zaleceń doraźnych wpisanych do protokółu.

Zapytaliśmy również, czy sanepid zareaguje jakoś w związku ze spostrzeżeniami naszej Czytelniczki.

Jak nas poinformowała dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka, sprawa została zarejestrowana jako interwencyjna. Szpital mógł się spodziewać kontroli.

Czekamy na informacje z tej wizyty kontrolerów.

źródło: www.iswinoujscie.pl


komentarzy: 32, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Przed zamieszczeniem komentarza zapoznaj się z regulaminem.

 
Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
Oglądasz 1-25 z 32

Gość • Niedziela [13.08.2017, 01:08:31] • [IP: 83.11.77.***]

Sanepid niech sprawdzi również fregatę na promenadzie, podłogi brudne, szafki nocne oklejone tłuszczem i kurzem.

Kasia • Sobota [12.08.2017, 12:41:39] • [IP: 95.129.224.**]

Jak byłam w szpitalu, to Pani sprzątająca jedną ścierką umyła najpierw toaletę i kabinę w łazience, a później tą samą, bez wypłukania nawet, umywalkę na sali. A od pościeli to dostałam takiej wysypki, że przez tydzień do krwi się drapałam i po nocach nie spałam, bo nic nie pomagało. Ale jak się robi swoją działkę na" odwal się" to żadna zmiana firmy, podwyżki itp nie zmienią tego stanu. To zwykli prości pracownicy psują całe firmy i opinie o nich.

Gość • Sobota [12.08.2017, 10:56:32] • [IP: 213.238.105.***]

Do szpitala idzie się podleczyć, wyleczyć a nie przynieść dodatkowe choroby i tu niema tłumaczenia. Wielu prezesów chcialo dobrze a im nie wyszło odeszli. O tym szpitalu krążą już legendy złe legendy a Pani Prezes na wszystko ma wytłumaczenie to oni nie my, to tylko drobne uchybienie. Wiedziała na co się decyduje i z czym będzie się zmagać, chce dobrze nie wychodzi będzie następny a w szpitalu ma być czysto. Dać ludziom zarobić przyjdą do pracy, za granicą pracują bardzo dobrze a w kraju nie potrafią?. Kasa co to to nie wygórowane wymagania och tak.

Gość • Piątek [11.08.2017, 16:20:56] • [IP: 88.156.206.***]

No tak, tylko skąd na to wszystko brać kasę. To wszystko wina poprzedniego rządu, który przez 8 lat nic nie potrafił zrobić. Ale teraz, na szczęście jest pan minister Radziwiłł, który przez te 8 lat mówił, że wie co trzeba zrobić. No i właśnie od 2 lat mamy rząd dobrej zmiany, w którym pan minister dokonał dobrej zmiany w służbie zdrowia.

Gość • Piątek [11.08.2017, 13:59:08] • [IP: 2.108.233.***]

Gdzie jak gdzie, ale w szpitalu powinno lśnić od czystości. Jak jest, to można zobaczyć na zdjęciach. Brud niesamowity!! W domu można żyć jak się komu podoba - w szpitalu ma być czysto

Gość • Piątek [11.08.2017, 13:53:55] • [IP: 213.251.182.***]

Ile pracy" kosztuje" panią Dorotę sprawowanie funkcji Prezesa Szpitala, to wiedzą tylko Ci którzy ją dobrze znają i pewnie rodzina. Pisanie przez kogoś cyt.:"Oj Doroto Doroto bierz sie ostro do pracy" świadczy tylko o tym, że ten ktoś nie ma zupełnie pojęcia o czym pisze i nie zna tej Pani. A pozostałych znawców tematu, o których ktoś już tu napisał cyt.:"w domu mają 100 razy większy syf, a w szpitalu to" rżną hrabiostwo" pominę w swoim komentarzu bo trzeba by użyć dużo wulgaryzmów.

Gość • Piątek [11.08.2017, 13:25:35] • [IP: 62.69.203.**]

kto tu kogo broni, chyba sprzątaczki same siebie, sama byłam światkiem sprzątania łazienki, poprosiłam panią by dobrze odkamieniła prysznic, trzeba mieć czym, a przecież mają działalność gospodarczą.. ŁAZIENKA A RACZEJ PRYSZNIC NA CHIRURGII WOŁA O POMSTĘ DO NIEBA.

Gość • Piątek [11.08.2017, 12:13:53] • [IP: 80.245.182.***]

no szok, funkcjonuje aż przez cały rok i przychodzą, brudzą i niszczą a oni tego ogarnąć nie mogą, nie wiem czy dojdę do siebie po przeczytaniu mini oświadczenia pani prezes

Gość • Piątek [11.08.2017, 11:59:27] • [IP: 93.94.184.*]

Co wy ludzie pieprzycie leżałem w szpitalu sale i korytarze są sprzątane dziennie i nie obrażajcie tych ludzi którzy tam ciężko pracują.

Gość • Piątek [11.08.2017, 11:45:40] • [IP: 31.0.40.***]

Już się nie macie czego czepiać? Ważne jest to że teraz w szpitalu jest się godnie traktowanym. A poza tym przesadna czystość także nie jest wskazana.

Gość • Piątek [11.08.2017, 11:38:16] • [IP: 80.245.178.***]

Oj Doroto Doroto bierz sie ostro do pracy

Gość • Piątek [11.08.2017, 11:26:54] • [IP: 178.238.250.***]

[IP: 79.186.186.***]Nikt nie szczeka na Panią Dorotę, bo kazdy kto miał z nią w jakiekolwiek formie kontakt, wie ze to zasny i obowiązkowy człowiek. Abe brud jest w placowce i to niemały. Być moze w innych szpitalach tez tak jest i w" syfiastych" restauracjach. Doprowadzmy jednak do stanu szpital, w jakim powinien byc higienicznie. Przebywając ostatni dlugi czas w szpitalu szczecinskim, naprawde nie widzialam brudu, a sprztane bylo dwa razy dziennie, rowniez przy pacjencie. Pozdrawiam :)

Gość • Piątek [11.08.2017, 11:25:43] • [IP: 213.251.182.***]

Już się pierwsze płaczki odzywają, co w domu mają 100 razy większy syf, a w szpitalu to" rżną hrabiostwo" na salonach i służba im nie odpowiada. Jak się nie podoba to nie korzystać, nie dzwonić po pogotowie i umierać w domu. W domu ludzie też umierają i wtedy także są to umieralnie?

Gość • Piątek [11.08.2017, 11:17:12] • [IP: 213.251.182.***]

Poprzedni prezesi kładli przysłowiową" lachę" na wszystko (z powodu braku nadzoru ze strony właściciela). Teraz jak nowa pani Prezes sprząta po poprzednikach i dobrze sobie radzi, to co niektórym jest to" solą w oku". A robi to dla dobra nas wszystkich, którzy prędzej czy później będą z tego szpitala korzystać.

Gość • Piątek [11.08.2017, 11:11:26] • [IP: 91.239.66.**]

Ktoś komuś na odcisk nadepnął." Odgrzewa się tu stare kotlety" (bo o tym już artykuł był). Jak się nie ma o czym pisać i szuka sensacji na siłę to słabo to wychodzi. Nowa pani Prezes sprząta po prostu zaniedbania po poprzednikach, a to chwilę musi potrwać.

Gość • Piątek [11.08.2017, 10:42:59] • [IP: 176.221.122.*]

Wydaje mi się, że przyczyną jest brak kadry i niskie płace dla sprzątających. Być może tą robotę wykonują przypadkowi ludzie.

Gość • Piątek [11.08.2017, 10:41:54] • [IP: 95.129.226.**]

Jak leżałem nikt przez 2 dni nie sprzątał sprzątaczka jak się spytałem to twierdziła że mnie dziś przywieźli i narzekam. Przycisk na sali nie działa już 2 lata i 3m-ce tyle lat temu leżał tam kolega połamany pielęgniarkę musiał wołać jak przechodziła korytarzem. I weź tu się załatw jak kaczki ci nikt nie poda a leżysz jak kłoda. UMIERALNIA SZAFKI WE KRWI BRUDNE - HORROR!! Kolację nawet ukradli - to był już szczyt chamstwa.

Gość • Piątek [11.08.2017, 10:40:03] • [IP: 92.42.119.***]

Ryba gnije od głowy, jeden wielki syf i bałagan w tym Szpitalu.

Gość • Piątek [11.08.2017, 10:37:40] • [IP: 79.186.186.***]

Ci sami z was, którzy tak szczekacie na forum, pójdziecie za pół godziny najeść się w jakimś syfiastym barze świnoujskim, resztek z poprzedniego dnia i starych mrożonek, i będziecie piali z zachwytu jakie pyszne. Niektóre szczecińskie szpitale, gdzie jeździcie zachwyceni, są tak syfiaste, że strach wejść pod prysznic lub stanąć bosą stopą na podłogę...Zastanawia mnie również, kto podobno chory straszliwie, napstrykał tak szczegółowych zdjęć i czy wszystkie zdjęcia są z naszego szpitala.Pozdrawiam Panią Dorotę i trzymam kciuki za dalsze sukcesy, bo nikt nie zrobił dla tego szpitala tyle co Pani.

Gość • Piątek [11.08.2017, 09:59:54] • [IP: 80.245.181.***]

Brud to kwestia życia lub śmierci, naszej i naszych bliskich. Przypomnijcie sobie wypowiedź męża Agaty Mróz : " To nie przez Lilkę umarła, tylko przez brud w szpitalu."

Gość • Piątek [11.08.2017, 09:54:35] • [IP: 95.129.226.***]

WIĘCEJ PERSONELU POTSZEBA W SZPITALU ZAMAŁO SALOWYCH

Gość • Piątek [11.08.2017, 09:09:27] • [IP: 178.238.250.***]

Zwrócę też uwagę, że przyszpitalna placówka, w której miesci się poradnia psychologiczna sprzatana jest co jakis czas. sama byłam swiadkiem jak latała Pani Grazynka i ostrzegała o nadchodzącej kontroli sanepidu. Usuncie zbiorowisko kurzu i zaniedbanych kwiatów, to bardziej ogród botaniczny a nie poradnia. Pozdrawiam

Gość • Piątek [11.08.2017, 09:07:24] • [IP: 178.238.250.***]

Dorotko, z całym szacunkiem, ale nie jest to brud tygodniowy. Jeśli chodzi o takie zaniedbania, powinien szpital pochylic głowę i przeprosic pacjenta. To jest niedopuszczalne. Kiedyś pzyglądałam się pracy nowej maszyny do mycia podłóg. Naprawdę, uwierz mi, ale albo personel lekzewazy szkolenia obsługi, albo sprzęt jest do bani. Wiadomo, że nie jestes w stanie wszystkiego ogarnąć, od tego są kierownicy, ale bronić personel, wyimaginowanym słownictwem jest niepotrzebne i trochę dziwne. Brud to brud, winien byc usunięty natychmiast, a brudu w placówce szpitalnej nie brakuje.

Gość • Piątek [11.08.2017, 08:43:08] • [IP: 93.94.191.*]

SANEPID POWINIEN ROBIĆ KONTROLE BEZ ZAPOWIEDZI WŁĄCZNIE ZE SALONAMI FRYZJERSKIMI OBWIAZKOWO.

Gość • Piątek [11.08.2017, 07:44:54] • [IP: 31.0.66.**]

Każdy logicznie myślący człowiek trzyma się z daleka od tej placówki. Oprócz kontroli sanitarnej należałoby też sprawdzić jeszcze raz wiedzę niektórych lekarzy.

Oglądasz 1-25 z 32
■ Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Flukowskiego w Świnoujściu serdecznie zaprasza w dniu 25 maja (piątek) o godz.17:00 do Biblioteki Głównej przy ul. Piłsudskiego 15 na spotkanie autorskie z udziałem znakomitego Świnoujścianina – pisarza, dziennikarza, podróżnika – Jarosława Molendy. Spotkanie poprowadzi Redaktor Naczelna TV „Słowianin” – Mariola Żółtowska. Wstęp wolny! ■
■ W sobotę, 26 maja, w Jacht Klubie Marynarki Wojennej „Kotwica” odbędzie się rozpoczęcie sezonu żeglarskiego. Żeglarze rozpoczną sezon uroczystym podniesieniem Bandery Klubowej oraz piknikiem połączonym z regatami dla dzieci i młodzieży ■ Pięć osób zatrutych w jednym z hoteli trafiło do szpitala. Wśród poszkodowanych były dzieci. Dwa zespoły ratownictwa medycznego wraz z lekarzem, strażacy oraz policjanci zabezpieczyli przed godziną 11:00 jeden z hoteli przy ulicy Elizy Orzeszkowej. Jak udało nam się dowiedzieć, na terenie hotelu doszło do zatrucia. Wśród poszkodowanych jest trójka dzieci oraz dwie osoby dorosłe, które na sygnałach przewiezione zostały do szpitala ■ W piątkowy wieczór na ulicy Marynarzy miał miejsce wypadek. Z balkonu na trzecim piętrze wypadł mężczyzna. Na miejsce przyjechały wszystkie służby. Co było przyczyną tragicznego upadku? ■ Słupek ostrzegawczy stoi od kilku miesięcy - zablokowany chodnik przy placu Słowiańskim ■ Wymusił pierwszeństwo. Teraz stanie przed sądem Po publikacji artykułu odnośnie zdarzenia w autobusie, gdzie urazu głowy doznała jedna z jego pasażerek, otrzymaliśmy odpowiedź ze strony Policji. Jak się okazuje, kierowca autobusu zahamował gwałtownie, aby uniknąć kolizji z samochodem osobowym marki mercedes. Niestety, w wyniku gwałtownego hamowania, urazu głowy doznała jedna z pasażerek. Kierowca za stworzenie zagrożenia w ruchu będzie odpowiadał przed sądem ■ Czy Janusz Żmurkiewicz prowadzi swoją kampanię wyborczą za publiczne pieniądze? Zobacz jaka była odpowiedź! ■ Czyżby nasze drewno było aż tak cenione przez Niemców, że posuwają się do nielegalnego zdobycia? Aż z okolic Wolgastu przyjechał bowiem kierowca, który najwyraźniej tak bardzo zapragnął polskiego drewna, że posunął się do kradzieży! W czwartek 3 maja, o godzinie 5.00 rano przy ulicy Wojska Polskiego zatrzymał się samochód z rejestracją z Wolgastu. Jego kierowca najspokojniej w świecie zaczął ładować leżące tam drewno do swojego auta ■ Czy 6 monet w kwocie 1,30 zł może stać się powodem nieporozumienia? Jak się okazuje, tak. O dosyć przykrym spotkaniu z młodym kierowcą autobusu opowiedziała jedna z naszych Czytelniczek ■ Wkrótce otwarcie sezonu na lotnisku Heringsdorf. Otwarcie sezonu 2018 na lotnisku w Heringsdorfie odbędzie się 5 maja o godzinie 12.30 ■ Od nowego roku szkolnego. Wyższe dodatki dla nauczycieli. Ze 134,10 do 175 złotych miesięcznie wzrasta dodatek za sprawowanie funkcji wychowawczy klasy, a z 94,85 złotych do 120 złotych miesięczny dodatek za opiekuna stażu. Oba dodatki w nowej wysokości będą wypłacane świnoujskim nauczycielom od 1 września 2018 r. ■ Rada Miasta zaakceptowała propozycje przyznania dotacji celowych na dofinansowanie prac rewaloryzacyjnych w dwóch zabytkowych kościołach na terenie świnoujścia. Z budżetu miasta wsparcie otrzymają parafie Chrystusa króla w Świnoujściu oraz Niepokalanego Poczęcia NMP w Świnoujściu-Karsiborze ■ Nie doszło do głosowonia w sprawie radnego Kmila Janta-Lipińskiego, któremu zarzucono naruszenie ustawy o samorządzie gminnym. Na wniosek radnego Sławomira Nowickiego, po przedstawieniu stanowisko stron sprawa została zdjęta z porządku obrad dzisiejszej sesji ■ Kamil Janta-Lipiński: Nigdy nie prowadziłem działalności gospodarczej ■ Radny Kamil Janta - Lipiński; Jako radny nie sprzeniewierzyłem zapisom ustawy o samorządzie gminnym. Sprawa jest uderzeniem we mnie i mojego ojca ■ Radna Agatowska pyta o harmonogram prac remontowych na ulicy Wojska Polskiego."Wydaje mi się, że najwyższy czas aby mieszkańcy poznali terminy i jaka tymczasowa organizacja ruchu ich czeka"-mówi radna ■ Alicja Bohdziewicz uważa, że miasto powinno pomyśleć o nowej lokalizacji campingu ■ W czwartek 19 kwietnia zgubiono kluczyki (dwa sprzężone piloty) do samochodu Volkswagen w dzielnicy nadmorskiej. Dla znalazcy nagroda - 200 zł. Telefon kontaktowy 605768734 ■ Na festiwal Food Trucków przypłynął sam Neptun! Niestety, Władca mórz wrócił do domu głodny ■ Ciemności na Platanie - pytamy Rzecznika Prezydenta, czy tamtejszym mieszkańcom rozbłyśnie uliczne światło? ■ SABAT czyli Spotkanie Artystów Bezkonfliktowych aczkolwiek Twórczych to tytuł pleneru artystów z całej Polski i poplenerowej wystawy, którą można oglądać od 14.04 w galerii ART MDK ■ Od dnia 13 kwietnia do 12 października 2018 roku, w związku z prowadzonymi pracami związanymi z przebudową, wyłączona z ruchu zostaje ul. Łęgowa na odcinku 1065 m. Wykonawca przez cały okres prac zapewni dojazd ulicą do posesji dla mieszkańców, a także przejazd dla innych użytkowników drogi ■ Mieszkańcy alarmują o dramatycznej sytuacji w Karsiborzu! Do redakcji trafił anonimowy email ze zdjęciami wygłodzonych koni. Zaniedbane zwierzęta znajdują się przy ulicy Warzywnej w dzielnicy Karsibór. Mieszkańcy alarmują o dramatycznej sytuacji ■ Uwaga! W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi, w dniu 12 kwietnia br., w godzinach od 8.00 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ulicy Markiewicza, na odcinku pomiędzy ulicami Kaszubską i Wielkopolską oraz w budynku nr 23 b,c przy ulicy Gdyńskiej ■ Jak poinformował Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki we wtorek 10 kwietnia o godzinie 8.41, w celu upamiętnienia katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, na terenie całego województwa na minutę uruchomione zostaną syreny alarmowe ■ Rada Miasta przyjęła kompromisowe stanowisko w sprawie sprawie przebiegu drogi S3 przez Świnoujście. Zgodnie z propozycją rady droga ekspresowa na terenie miasta ma częściowo przebiegać po nasypie, a częściowo-po estakadzie ■ W sobotę, tuż po godzinie 20.00 przed jeden z bloków przy ulicy Matejki zajechała policja, tuż za nią karetka pogotowia. Przyczyną była kłótnia i bójka w jednym z mieszkań. Prawdopodobnie jeden z uczestników awantury miał nóż... W wieżowcu przy Matejki 12 doszło do bójki pomiędzy dwoma członkami rodziny. Któryś z nich najprawdopodobniej użył noża. Mężczyzna został poszkodowany. Na miejsce przyjechali policjanci oraz ratownicy medyczni ■ Nowe oświetlenie Muzeum, czy równie drogie jak brzydkie? ■ W piątek w późnych godzinach wieczornych kilka patroli policyjnych poszukiwało na terenie miasta dwóch nastolatek, których życie i zdrowie mogło być zagrożone ze względu na wypitą dużą ilość alkoholu. Nietrzeźwa 13-latka i jej 14-letnia koleżanka zostały odnalezione w Parku Zdrojowym. Dziewczyny miały problemy z utrzymaniem równowagi, u jednej z nich stwierdzono po badaniu zawartość ponad 1,5 promila alkoholu. Jedna z nich trzeźwiała w szpitalu ■ Świnoujscy policjanci jeszcze raz zwracają się do mieszkańców Świnoujścia oraz turystów z prośbą o pomoc w poszukiwaniach 27-letniej Olgi Ujazda. Ktokolwiek widział zaginioną bądź ktokolwiek wie, gdzie może ona przebywać, proszony jest o pilny kontakt ■ Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o informuję, że z powodu awarii sieci wodociągowej (pęknięcie rury) na ul.Toruńskiej nastąpi przerwa w dostawie wody od ul.Szkolnej do ul. Gdyńskiej. Planowany czas usunięcia awarii godz.15.00 ■ Podwójne miejsce w przedszkolu? W Świnoujściu czteroletnie dziecko przyprowadzane jest do dwóch różnych przedszkoli ■ Zmiana terminu koncertu NIE-poważnego Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia uprzejmie informuje, że nastąpiła zmiana terminu koncertu NIE-poważnego, organizowanego przy współudziale MDK w Świnoujściu. Koncert został przeniesiony na nowy termin 25 kwietnia 2018 roku, godz. 17.00 ■ Kończąca się kadencja to zwykle czas podsumowań, refleksji, satysfakcji. Dlatego nasz dziennikarz zapytał radnego Jacka Jurkiewicza o jego mijająca kadencję w radzie miasta - prosił o przedstawienie sukcesów najistotniejszych dla radnych, o to, czego udało się dokonać oraz jakie sprawy lub problemy były najtrudniejsze. Redakcja była także ciekawa opinii dotyczącej 15. lat urzędowania prezydenta Janusza Żmurkiewicza ■ Już wkrótce może się okazać, że urodzenie dziecka będzie można zgłosić przez internet. Dzięki temu udogodnieniu rodzice nie będą musieli fatygować się z pójściem do Urzędu Stanu Cywilnego ■ Groźny wypadek podczas pracy - mężczyzna został przygnieciony przez śmieciarkę. Do bardzo groźnego wypadku doszło w sobotę rano w dzielnicy nadmorskiej. Mężczyznę przygniótł samochód Remondisu. Poszkodowany został zabrany śmigłowcem LPR ■ Poseł Kornel Morawiecki ponownie składa interpelację w sprawie nieprawidłowości w Świnoujściu ■ Rada Miasta powołała komisję statutową , która zajmie się dostosowaniem statutu miasta do obecnie obowiązującego w Polsce prawa ■ Po długiej i burzliwej momentami dyskusji Rada Miasta uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Świnoujście na lata 2018-2028. W prognozie znalazły się m.in. środki na budowę promenady zdrowia, remont starej promenady i remont ul. Wojska Polskiego ■ Rada Miasta w Świnoujściu jednomyślnie postanowiła zlecić Komisji rewizyjnej skontrolowanie prawidłowości przygotowania i realizacji wycinki drzew i krzewów pod inwestycję "Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej - Budowa promenady zdrowia" ■ Joanna Agatowska poprosiła o wykaz inwestycji na terenie Świnoujścia realizowanych w Świnoujściu w latach 2012 - 2017 których realizacja wiązała się z koniecznością rekompensowania miejsc parkingowych. Radna poprosiła o podanie ilości i lokalizacji takich miejsc ■ SLD o promenadzie Zdrowia: 47 mln złotych za inwestycję, która początkowo była szacowana na 24 mln złotych! Zobacz film! ■ Zamordowany we własnym mieszkaniu - sprawca podciął mu gardło. We wtorek po godzinie 16:00 policjanci weszli do jednego z mieszkań bloku przy ulicy Grunwaldzkiej 23 d. Po chwili przyjechał lekarz i ratownicy medyczni. W mieszkaniu zostały znalezione zwłoki - to starszy mężczyzna z podciętym gardłem. Zgon prawdopodobnie nastąpił już jakiś czas temu. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna jest ofiarą morderstwa. Na miejsce przyjechał prokurator oraz policja dochodzeniowa, którzy badają miejsce zbrodni ■ Już po raz trzeci miasto będzie kierowało zapytanie ofertowe w sprawie remontu sali w której odbywają się sesje Rady Miasta. Jak już wcześniej informowaliśmy, nie ma chętnych wykonawców, którzy podjęliby się tego zadania. Kiedy zatem remont ruszy? Tego na tę chwilę nie wiadomo ■ Uwaga na fałszywych policjantów! O próbie oszustwa metodą "na policjanta" zostali powiadomieni dziś świnoujscy stróże prawa. Ofiarą miała paść seniorka, która na szczęście nie dała się zwieść oszustom ■ U nas też oddają nienależnie pobrane 500 plus. Od 2017 roku do teraz było ponad 30 takich decyzji! ■ Funkcjonariusze zatrzymali kompletnie pijanego kierowcę, który posiadał ponad 3 promile w organizmie. 33-letni mężczyzna był wcześniej karany i posiadał dwa zakazy kierowania pojazdami. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara więzienia do 3 lat ■ Skok na kasę! Zamaskowany mężczyzna z bronią w ręku napadł na sklep. Chwile grozy przeżyła ekspedientka sklepu, która stanęła twarzą w twarz z zamaskowanym napastnikiem. Zaraz po wejściu do sklepu, mężczyzna grożąc nożem zażądał pieniędzy! Doszło do szarpaniny, napastnik złapał kobietę za gardło. W niedzielę około godziny 17:30 do jednego ze sklepów z artykułami monopolowo-tytoniowymi przy Placu Słowiańskim wszedł mężczyzna. Twarz miał zamaskowaną chustą ■ Znaleziono telefon Samsung s8+ do odbioru na komendzie policji w Swinoujsciu ■ Od dnia 19 marca do 31 maja 2018 r. wyłączony z ruchu zostaje odcinek ulicy Zalewowej od skrzyżowania ulicy Sąsiedzkiej do skrzyżowania ulicy Zalewowej z ul. Szmaragdową. Objazd odcinka nastąpi ulicą Szmaragdową. W związku z tym wyłączeniu ulegną przystanki o nazwie Zalewowa/Sąsiedzka dla linii nr 10 w obu kierunkach. Najbliższe przystanki: Sąsiedzka/Szkoła lub Zalewowa/Szmaragdowa ■ Komenda Miejska Policji w Świnoujściu odwołuje poszukiwania za zaginionym Grzegorzem Pawłowskim ■