POGODA

Reklama

Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Czwartek [10.08.2017, 20:51:07] • Świnoujście

Sanepid sprawdzał szpital

Sanepid sprawdzał szpital

fot. Czytelnik

Po opublikowanym na iswinoujscie liście naszej Czytelniczki zarząd szpitala zlokalizował na jednym z oddziałów szpitalnych miejsce utrwalonych na fotografii obiektów oraz wskazanych tam zaniedbań porządkowych - informowała nas niedawno prezes zarządu Szpitala Miejskiego Dorota Konkolewska. Zapytaliśmy sanepid, czy w jednej z najważniejszych placówek w naszym mieście lokalizował także jakieś nieprawidłowości.

Nasza Czytelniczka opisywała niedawno swoje wrażenia z pobytu w Szpitalu Miejskim.

Leżałam na oddziale chirurgicznym- pisała - gdzie, moim zdaniem, powinno być czysto i sterylnie, jeżeli leżą tam chorzy z gojącymi się ranami.

Według niej, było jednak inaczej. Z tej szpitalnej wizyty powstały zdjęcia, które mogli obejrzeć nasi Czytelnicy i… prezes zarządu placówki.

Sanepid sprawdzał szpital

fot. Czytelnik

Dorota Konkolewska, prezes zarządu Szpitala Miejskiego poinformowała nas wtedy, że zarząd szpitala zlokalizował na jednym z oddziałów szpitalnych miejsce utrwalonych na fotografii obiektów oraz wskazanych tam zaniedbań porządkowych.

- Personel szpitala odpowiedzialny za ten odcinek prac został pouczony a zastany stan doprowadzony do wymaganego - zapewniała pani prezes. - Pragnę nadmienić, iż takie zdarzenia mają charakter incydentalny, ale zdarzają się w codziennej pracy zakładu leczniczego, o czym świadczą przeprowadzone kontrole wewnętrzne powołanego na mocy prawa zespołu kontroli zakażeń szpitalnych. Zespół ten przeprowadza działania kontrolne wszystkich oddziałów szpitalnych wskazując zastane niedociągnięcia i nieprawidłowości higieniczno-sanitarne. Jak powszechnie wiadomo szpital jest zakładem leczniczym funkcjonującym w trybie dobowym przez wszystkie dni w roku, w którym pacjent korzysta z wielu pomieszczeń a codzienne użytkowanie powoduje powstawanie zanieczyszczeń. Ponadto należy wziąć pod uwagę to, iż w trakcie pobytu pacjenta w Sali szpitalnej dokonuje się tylko bieżących, codziennych prac dekontaminacyjnych. Dopiero po opuszczeniu sali przez pacjenta (wypis z oddziału) następuję generalne sprzątanie sali i pomieszczeń sanitarnych zgodnie z planem higieny.

Sanepid sprawdzał szpital

fot. Czytelnik

Czystość w świnoujskiej placówce sprawdza jednak również podmiot zewnętrzny. Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie zapytaliśmy o wyniki takich kontroli. Chcieliśmy się również dowiedzieć, czy wszystkie swoje wizyty kontrolerzy wcześniej zapowiadają.

- Kontrole w nadzorowanych podmiotach działalności leczniczej, w tym także Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły Sp. z o. o. w Świnoujściu, odbywają się w trybie planowym (minimum 1 raz w roku),interwencyjnym (w związku z otrzymanymi zgłoszeniami/wnioskami o nieprawidłowościach) oraz na wniosek szpitala - informuje dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka, zachodniopomorski wojewódzki państwowy inspektor sanitarny, specjalista zdrowia publicznego. - Ponadto przeprowadzane są kontrole sprawdzające w przypadku wydania zaleceń doraźnych oraz nałożenia obowiązków decyzjami administracyjnymi, z określonym terminem ich realizacji.

Zakres kontroli planowej dotyczy wymienionych zagadnień w zależności od harmonogramu kontroli ustalonego na dany rok tj:

- przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne oraz realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w tym ocena stanu sanitarno- higienicznego określonych obszarów szpitala;

-przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu sanitarno- higienicznego obiektów służby zdrowia w zakresie postępowania z bielizną szpitalną, postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi, postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, zaopatrzenia w wodę;

- przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące ochrony radiologicznej związanej ze stosowaniem aparatów rentgenowskich oraz urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości OHz — 300 GHz,

-sprawdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących higieny środowiska pracy określonych obszarów szpitala;

-oceny stanu sanitarno-technicznego zakładu żywienia zbiorowego na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego;

- sprawdzenia przestrzegania przepisów dotyczących zakazu palenia tytoniu na terenie szpitala, zgodnie z ustawą z dn. 09.1 1.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t. j. Dz. U z 2017 roku, poz. 957).

Z przesłanej nam odpowiedzi dowiadujemy się, że od 2016 do końca czerwca 2017 r. w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły Sp. z o.o. w Świnoujściu przeprowadzono po 2 kontrole w ciągu roku.

Tematyka kontroli planowej w 2016 r., która została przeprowadzona w marcu dotyczyła:

-przestrzegania procedur przeciwepidemicznych oraz oceny stanu sanitamo- higienicznego w Oddziale Wewnętrznym;

- przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących utrzymania należytego stanu sanitarno - higienicznego obiektów służby zdrowia z zakresu postępowania z bielizną szpitalną, postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi, postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, zaopatrzenia w wodę;

- przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących: przechowywania żywności oraz warunków żywienia zbiorowego;

-sprawdzenia przestrzegania przepisów dotyczących zakazu palenia tytoniu na terenie szpitala

- Zakres stwierdzonych nieprawidłowości dotyczył stanu sanitarno- technicznego części oddziału - informuje dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka - (stwierdzono zagrzybienie i ubytki fug przy prysznicach wokół brodzików w węzłach sanitarnych przy 5 salach chorych), niewłaściwe przechowywanie sprzętu jednorazowego użytku na regałach w obrębie korytarza oraz niewłaściwą lokalizację gabinetu diagnostyczne-zabiegowego, poza oddziałem. Ponadto brak było w użyciu systemów zamkniętych do pobierania krwi, ściany hydroforni z łuszczącą się farbą oraz skorodowane regały w magazynie bielizny brudnej.

Co z tymi ustaleniami zrobili kontrolerzy sanepidu?

- Wydano zalecenia bieżące do części stwierdzonych nieprawidłowości(w zakresie doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego regału w magazynie oraz aktualizacji procedury postępowania ze stażami i przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego) - informuje zachodniopomorski wojewódzki państwowy inspektor sanitarny. -Ponadto wszczęte zostało postępowanie administracyjne w zakresie obciążenia opłatą za nieprawidłowości stwierdzone podczas czynności kontrolnych- wydana została decyzja- rachunek za stwierdzone nieprawidłowości. Wystawiona została również decyzja administracyjna z terminem realizacji do 31.12.2016 r., która została wykonana przez szpital w większości(kontrole sprawdzające przeprowadzone zostały 2.08.2016 r. oraz 7.03.2017 r.) Jedynie termin realizacji obowiązku lokalizacji gabinetu diagnostyczno- zabiegowego został na wniosek dyrekcji szpitala przedłużony do końca 2017 r.

Tematyka kontroli planowej w 2017 r. , która została przeprowadzona w marcu dotyczyła:

- przestrzegania procedur przeciwepidemicznych oraz oceny stanu sanitarno- higienicznego w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i Neonatologicznym;

-kontroli tematycznej z zakresu szczepień ochronnych; sprawdzenia wykonania obowiązków określonych w decyzji Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz zaleceń doraźnych wpisanych do protokołów poprzednich kontroli;

-przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu sanitarno- higienicznego obiektów służby zdrowia w zakresie postępowania z bielizną szpitalną, postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi, postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, zaopatrzenia w wodę;

- sprawdzenia przestrzegania przepisów dotyczących zakazu palenia tytoniu na terenie szpitala.

- Zakres stwierdzonych nieprawidłowości dotyczył: braku przy umywalce dozownika z mydłem w płynie, dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamianych bez kontaktu z dłonią, podajnika z ręcznikami jednorazowego użycia, pojemnika na zużyte ręczniki oraz zamykanego pojemnika na brudną bieliznę i miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych- w śluzie umywalkowo- fartuchowej, przez którą wchodzi się do Zespołu Porodowego- informuje dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka. - Ponadto w brudowniku służącym również jako pomieszczenie porządkowe brak było dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym (przy zlewie) oraz podajnika z ręcznikami jednorazowego użycia (przy umywalce). W pomieszczeniu stanowiącym śluzę umywalkowo- fartuchową przy Oddziale Neonatologii brak było miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych oraz zamykanego pojemnika na brudną bieliznę. Ponadto stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno-techniczny ścian w hydroforni, drzwi oraz regału metalowego w pomieszczeniu „pro-morte”.

Dodatkowo stwierdzono brak osłony lampy sufitowej w jednym pomieszczeniu sanitarno-higienicznym - czytamy dalej w przesłanej nam odpowiedzi- brak dozownika z mydłem w płynie na jednej sali, brak dozowników ze środkiem dezynfekcyjnym w 2 pomieszczeniach, brak podajnika na ręcznik jednorazowy w jednym pomieszczeniu sanitarno- higienicznym, a także braki w wymaganej dokumentacji związanej z przechowywaniem preparatów - szczepionkowych oraz brak do wglądu aktualnych badań sanitarno- epidemiologicznych lekarzy zatrudnionych w obrębie kontrolowanych oddziałów.

- Wobec powyższego wydano zalecenia bieżące do części stwierdzonych nieprawidłowości oraz zobowiązano szpital do niezwłocznego powiadomienia o ich wykonaniu, jak również przedłożenia brakującej dokumentacji- informuje dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka. - Szpital zobowiązał się do wykonania ww. nieprawidłowości w terminie do końca marca 2017 r. oraz przedłożył brakującą dokumentację.

Zachodniopomorski wojewódzki państwowy inspektor sanitarny zapewnia, że wykonanie zaleceń i usunięcie nieprawidłowości sprawdzono podczas kontroli, która odbyła się 4 kwietnia 2017 r.

- Stąd odstąpiono od wystawiania decyzji administracyjnej - informuje dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka. - Natomiast wszczęte zostało postępowanie administracyjne w zakresie obciążenia opłatą za nieprawidłowości stwierdzone podczas czynności kontrolnych- wydana została decyzja-rachunek za stwierdzone nieprawidłowości.

Zapytaliśmy też, czy sanepid miał jakieś sygnały od pacjentów, by w szpitalu było brudno, brakowało sterylności czy występowały zakażenia szpitalne. Jak dowiedział się nasz portal, od 2015 r. do 30.06.2017 r. nie było takich spraw.

- Nie było również potrzeby wystawiania mandatów karnych podczas czynności kontrolnych - informuje dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka - ostatnia sprawa interwencyjna rozpatrywana była w lipcu 2014 r. i dotyczyła nieprawidłowości w stanie sanitarno- technicznym Izby Przyjęć tj. uszkodzenia tapicerki na leżance. Przeprowadzono wówczas kontrolę interwencyjną, która potwierdziła uszkodzenie tapicerki na leżance, a ponadto uszkodzenie tapicerki na stole zabiegowym oraz niesprawną wentylację mechaniczną wyciągową w pomieszczeniu sanitarno-higienicznym. Wydane zostały zalecenia bieżące w zakresie usprawnienia wentylacji, natomiast w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami dot. stanu meblosprzętu wszczęte zostało postępowanie administracyjne i wydana decyzja z terminem realizacji obowiązku do końca września 2014 r. Kontrola sprawdzająca z 8.10.2014 r. potwierdziła wykonanie obowiązków i zaleceń doraźnych wpisanych do protokółu.

Zapytaliśmy również, czy sanepid zareaguje jakoś w związku ze spostrzeżeniami naszej Czytelniczki.

Jak nas poinformowała dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka, sprawa została zarejestrowana jako interwencyjna. Szpital mógł się spodziewać kontroli.

Czekamy na informacje z tej wizyty kontrolerów.

źródło: www.iswinoujscie.pl


komentarzy: 32, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Przed zamieszczeniem komentarza zapoznaj się z regulaminem.

 
Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
Oglądasz 1-25 z 32

Gość • Niedziela [13.08.2017, 01:08:31] • [IP: 83.11.77.***]

Sanepid niech sprawdzi również fregatę na promenadzie, podłogi brudne, szafki nocne oklejone tłuszczem i kurzem.

Kasia • Sobota [12.08.2017, 12:41:39] • [IP: 95.129.224.**]

Jak byłam w szpitalu, to Pani sprzątająca jedną ścierką umyła najpierw toaletę i kabinę w łazience, a później tą samą, bez wypłukania nawet, umywalkę na sali. A od pościeli to dostałam takiej wysypki, że przez tydzień do krwi się drapałam i po nocach nie spałam, bo nic nie pomagało. Ale jak się robi swoją działkę na" odwal się" to żadna zmiana firmy, podwyżki itp nie zmienią tego stanu. To zwykli prości pracownicy psują całe firmy i opinie o nich.

Gość • Sobota [12.08.2017, 10:56:32] • [IP: 213.238.105.***]

Do szpitala idzie się podleczyć, wyleczyć a nie przynieść dodatkowe choroby i tu niema tłumaczenia. Wielu prezesów chcialo dobrze a im nie wyszło odeszli. O tym szpitalu krążą już legendy złe legendy a Pani Prezes na wszystko ma wytłumaczenie to oni nie my, to tylko drobne uchybienie. Wiedziała na co się decyduje i z czym będzie się zmagać, chce dobrze nie wychodzi będzie następny a w szpitalu ma być czysto. Dać ludziom zarobić przyjdą do pracy, za granicą pracują bardzo dobrze a w kraju nie potrafią?. Kasa co to to nie wygórowane wymagania och tak.

Gość • Piątek [11.08.2017, 16:20:56] • [IP: 88.156.206.***]

No tak, tylko skąd na to wszystko brać kasę. To wszystko wina poprzedniego rządu, który przez 8 lat nic nie potrafił zrobić. Ale teraz, na szczęście jest pan minister Radziwiłł, który przez te 8 lat mówił, że wie co trzeba zrobić. No i właśnie od 2 lat mamy rząd dobrej zmiany, w którym pan minister dokonał dobrej zmiany w służbie zdrowia.

Gość • Piątek [11.08.2017, 13:59:08] • [IP: 2.108.233.***]

Gdzie jak gdzie, ale w szpitalu powinno lśnić od czystości. Jak jest, to można zobaczyć na zdjęciach. Brud niesamowity!! W domu można żyć jak się komu podoba - w szpitalu ma być czysto

Gość • Piątek [11.08.2017, 13:53:55] • [IP: 213.251.182.***]

Ile pracy" kosztuje" panią Dorotę sprawowanie funkcji Prezesa Szpitala, to wiedzą tylko Ci którzy ją dobrze znają i pewnie rodzina. Pisanie przez kogoś cyt.:"Oj Doroto Doroto bierz sie ostro do pracy" świadczy tylko o tym, że ten ktoś nie ma zupełnie pojęcia o czym pisze i nie zna tej Pani. A pozostałych znawców tematu, o których ktoś już tu napisał cyt.:"w domu mają 100 razy większy syf, a w szpitalu to" rżną hrabiostwo" pominę w swoim komentarzu bo trzeba by użyć dużo wulgaryzmów.

Gość • Piątek [11.08.2017, 13:25:35] • [IP: 62.69.203.**]

kto tu kogo broni, chyba sprzątaczki same siebie, sama byłam światkiem sprzątania łazienki, poprosiłam panią by dobrze odkamieniła prysznic, trzeba mieć czym, a przecież mają działalność gospodarczą.. ŁAZIENKA A RACZEJ PRYSZNIC NA CHIRURGII WOŁA O POMSTĘ DO NIEBA.

Gość • Piątek [11.08.2017, 12:13:53] • [IP: 80.245.182.***]

no szok, funkcjonuje aż przez cały rok i przychodzą, brudzą i niszczą a oni tego ogarnąć nie mogą, nie wiem czy dojdę do siebie po przeczytaniu mini oświadczenia pani prezes

Gość • Piątek [11.08.2017, 11:59:27] • [IP: 93.94.184.*]

Co wy ludzie pieprzycie leżałem w szpitalu sale i korytarze są sprzątane dziennie i nie obrażajcie tych ludzi którzy tam ciężko pracują.

Gość • Piątek [11.08.2017, 11:45:40] • [IP: 31.0.40.***]

Już się nie macie czego czepiać? Ważne jest to że teraz w szpitalu jest się godnie traktowanym. A poza tym przesadna czystość także nie jest wskazana.

Gość • Piątek [11.08.2017, 11:38:16] • [IP: 80.245.178.***]

Oj Doroto Doroto bierz sie ostro do pracy

Gość • Piątek [11.08.2017, 11:26:54] • [IP: 178.238.250.***]

[IP: 79.186.186.***]Nikt nie szczeka na Panią Dorotę, bo kazdy kto miał z nią w jakiekolwiek formie kontakt, wie ze to zasny i obowiązkowy człowiek. Abe brud jest w placowce i to niemały. Być moze w innych szpitalach tez tak jest i w" syfiastych" restauracjach. Doprowadzmy jednak do stanu szpital, w jakim powinien byc higienicznie. Przebywając ostatni dlugi czas w szpitalu szczecinskim, naprawde nie widzialam brudu, a sprztane bylo dwa razy dziennie, rowniez przy pacjencie. Pozdrawiam :)

Gość • Piątek [11.08.2017, 11:25:43] • [IP: 213.251.182.***]

Już się pierwsze płaczki odzywają, co w domu mają 100 razy większy syf, a w szpitalu to" rżną hrabiostwo" na salonach i służba im nie odpowiada. Jak się nie podoba to nie korzystać, nie dzwonić po pogotowie i umierać w domu. W domu ludzie też umierają i wtedy także są to umieralnie?

Gość • Piątek [11.08.2017, 11:17:12] • [IP: 213.251.182.***]

Poprzedni prezesi kładli przysłowiową" lachę" na wszystko (z powodu braku nadzoru ze strony właściciela). Teraz jak nowa pani Prezes sprząta po poprzednikach i dobrze sobie radzi, to co niektórym jest to" solą w oku". A robi to dla dobra nas wszystkich, którzy prędzej czy później będą z tego szpitala korzystać.

Gość • Piątek [11.08.2017, 11:11:26] • [IP: 91.239.66.**]

Ktoś komuś na odcisk nadepnął." Odgrzewa się tu stare kotlety" (bo o tym już artykuł był). Jak się nie ma o czym pisać i szuka sensacji na siłę to słabo to wychodzi. Nowa pani Prezes sprząta po prostu zaniedbania po poprzednikach, a to chwilę musi potrwać.

Gość • Piątek [11.08.2017, 10:42:59] • [IP: 176.221.122.*]

Wydaje mi się, że przyczyną jest brak kadry i niskie płace dla sprzątających. Być może tą robotę wykonują przypadkowi ludzie.

Gość • Piątek [11.08.2017, 10:41:54] • [IP: 95.129.226.**]

Jak leżałem nikt przez 2 dni nie sprzątał sprzątaczka jak się spytałem to twierdziła że mnie dziś przywieźli i narzekam. Przycisk na sali nie działa już 2 lata i 3m-ce tyle lat temu leżał tam kolega połamany pielęgniarkę musiał wołać jak przechodziła korytarzem. I weź tu się załatw jak kaczki ci nikt nie poda a leżysz jak kłoda. UMIERALNIA SZAFKI WE KRWI BRUDNE - HORROR!! Kolację nawet ukradli - to był już szczyt chamstwa.

Gość • Piątek [11.08.2017, 10:40:03] • [IP: 92.42.119.***]

Ryba gnije od głowy, jeden wielki syf i bałagan w tym Szpitalu.

Gość • Piątek [11.08.2017, 10:37:40] • [IP: 79.186.186.***]

Ci sami z was, którzy tak szczekacie na forum, pójdziecie za pół godziny najeść się w jakimś syfiastym barze świnoujskim, resztek z poprzedniego dnia i starych mrożonek, i będziecie piali z zachwytu jakie pyszne. Niektóre szczecińskie szpitale, gdzie jeździcie zachwyceni, są tak syfiaste, że strach wejść pod prysznic lub stanąć bosą stopą na podłogę...Zastanawia mnie również, kto podobno chory straszliwie, napstrykał tak szczegółowych zdjęć i czy wszystkie zdjęcia są z naszego szpitala.Pozdrawiam Panią Dorotę i trzymam kciuki za dalsze sukcesy, bo nikt nie zrobił dla tego szpitala tyle co Pani.

Gość • Piątek [11.08.2017, 09:59:54] • [IP: 80.245.181.***]

Brud to kwestia życia lub śmierci, naszej i naszych bliskich. Przypomnijcie sobie wypowiedź męża Agaty Mróz : " To nie przez Lilkę umarła, tylko przez brud w szpitalu."

Gość • Piątek [11.08.2017, 09:54:35] • [IP: 95.129.226.***]

WIĘCEJ PERSONELU POTSZEBA W SZPITALU ZAMAŁO SALOWYCH

Gość • Piątek [11.08.2017, 09:09:27] • [IP: 178.238.250.***]

Zwrócę też uwagę, że przyszpitalna placówka, w której miesci się poradnia psychologiczna sprzatana jest co jakis czas. sama byłam swiadkiem jak latała Pani Grazynka i ostrzegała o nadchodzącej kontroli sanepidu. Usuncie zbiorowisko kurzu i zaniedbanych kwiatów, to bardziej ogród botaniczny a nie poradnia. Pozdrawiam

Gość • Piątek [11.08.2017, 09:07:24] • [IP: 178.238.250.***]

Dorotko, z całym szacunkiem, ale nie jest to brud tygodniowy. Jeśli chodzi o takie zaniedbania, powinien szpital pochylic głowę i przeprosic pacjenta. To jest niedopuszczalne. Kiedyś pzyglądałam się pracy nowej maszyny do mycia podłóg. Naprawdę, uwierz mi, ale albo personel lekzewazy szkolenia obsługi, albo sprzęt jest do bani. Wiadomo, że nie jestes w stanie wszystkiego ogarnąć, od tego są kierownicy, ale bronić personel, wyimaginowanym słownictwem jest niepotrzebne i trochę dziwne. Brud to brud, winien byc usunięty natychmiast, a brudu w placówce szpitalnej nie brakuje.

Gość • Piątek [11.08.2017, 08:43:08] • [IP: 93.94.191.*]

SANEPID POWINIEN ROBIĆ KONTROLE BEZ ZAPOWIEDZI WŁĄCZNIE ZE SALONAMI FRYZJERSKIMI OBWIAZKOWO.

Gość • Piątek [11.08.2017, 07:44:54] • [IP: 31.0.66.**]

Każdy logicznie myślący człowiek trzyma się z daleka od tej placówki. Oprócz kontroli sanitarnej należałoby też sprawdzić jeszcze raz wiedzę niektórych lekarzy.

Oglądasz 1-25 z 32
■ Normalną praktyką prawną jest to, że koszty procesowe ponosi strona uznana sporze za winną. Jednak świnoujscy urzędnicy uważają chyba inaczej i co gorsza próbują nam to wmówić. Tymczasem podczas rozprawy prowadzonej przez KIO w sprawie unieważnienia czynności wyboru oferty na budowę świnoujskiego tunelu, zagadnienie dotyczyło kwestii technicznych i dokumentów przygotowanych lub uzgodnionych przez Miasto Świnoujście ■ Prezydent Żmurkiewicz sam kolęd nie śpiewa, ale docenia umiejętności wokalne Joanny Agatowskiej: Nie sądziłem, że ma taki talent do śpiewania ■ 51- letni Niemiec postanowił za darmo napić się w agencji towarzyskiej w Świnoujściu. Mężczyzna zamówił kilka drinków, a następnie nie zapłacił rachunku. Za napoje wyskokowe miał do zapłaty prawie 500 złotych. 51- latek tłumaczył pracownikom domu, że nie ma przy sobie pieniędzy. Ci długo nie czekając wybrali się z nim do Niemiec, aby uregulować rachunek. Ostatecznie jednak okazało się, że 51- latek nadal nie ma za co zapłacić rachunku ■ Janusz Żmurkiewicz ujawnił, że wystartuje w wyborach ■ Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt z Warnowa zajmie się leczeniem i rehabilitacją dzikich zwierząt ■ 178 479 złotych to kwota jaką przeliczyły panie z banku WOŚP do końca pracy sztabu orkiestry w Świnoujściu. Ostateczna kwota może jeszcze zostać powiększona o pieniądze uzyskane z trwających aukcji allegro świnoujskiego sztabu ■ Już od 1 marca handel w niedziele będzie stopniowo ograniczany. W nocy, z środy na czwartek Sejm przyjął poprawki zaproponowane przez Senat. Teraz ustawa czeka tylko na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Co zmiany oznaczają dla klientów sklepów? ■ Wyjątkowo atrakcyjna działka w Karsiborzu sprzedana! Cypel między Kanałem Piastowskim, a Zalewem był wystawiony za 3,2 miliony euro! Zobacz film! ■ Świadkowie zabrali kluczyki pijanemu kierowcy. Każdy, kto jest świadkiem przestępstwa, ma prawo ująć sprawcę na gorącym uczynku. Tak też uczynili świadkowie, którzy zabrali kluczyki nietrzeźwemu kierującemu, uniemożliwiając mu dalszą jazdę, a na miejsce wezwali patrol Policji ■ Już dziś zabłyśnie wielkie serce orkiestry! Już dziś Członkowie Wolińskiej Orkiestry Bębniarskiej wraz oddziałem Piechoty Najemnej ubarwią ceremonię rozświetlenia wielkiego serca WOŚP. Serce rozbłyśnie o godzinie 17.00 na Placu Wolności i będzie to sygnał dla wolontariuszy, mieszkańców i gości miasta, że w Świnoujściu gramy wspólnie w ramach 26 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Świnoujski Sztab WOŚP zaprasza wszystkich do udziału w tym radosnym happeningu, który od ponad dekady stał się już tradycją świnoujskich finałów. Nieprzerwanie, od początku, iluminacją serca zajmuje się firma p. Śienkiewicz ■ W sytuacji zagrożenia życia i braku karetki w Świnoujściu do pacjentów przyjadą ambulansem niemieccy ratownicy medyczni. To efekt wspólnego polsko - niemieckiego projektu pod nazwą- Interreg Va "InGRiP - Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgii". Na jego podstawie przy braku polskiej karetki, pacjentowi z nagłym zatrzymaniem krążenia, czy zawałem serca z pomocą przyjedzie ambulans z Heringsdorfu lub Mellenthinu. W tej sprawie, 25 stycznia w Greifswaldzie odbędzie się specjalna konferencja prasowa ■ W najbliższy piątek. ZWiK będzie nieczynny. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu informuje, że w dniu 12. stycznia 2018 r (piątek) zakład będzie nieczynny (dzień ustawowo wolny za święto wypadające w sobotę). ■ Czytelnik: Drogowy armageddon na Markiewicza! Olbrzymie wyrwy w asfalcie powodują uszkodzenia opon i felg ■ Ruszył rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym! Wśród nich jest groźny przestępca ze Świnoujścia! ■ 12 - letni Tytus Brzeziński ze Świnoujścia wystąpił w telewizyjnym show dwójki „The Voice Kids”. 12- latek oczarował nie tylko publiczność, ale przede wszystkim jurorów programu. Na scenie zaśpiewał znany utwór - Uptown Funk, Marka Ronsona i Bruno Marsa. Jurorzy, muzycy Tomson i Baron oraz wokalista Dawid Kwiatkowski ani przez moment nie wątpili w talent młodego świnoujścianina. Ostatecznie jednak Tytus wybrał drużynę Tomsona i Barona ■ 18 - latka w piżamie i boso wyszła w nocy z ośrodka przy ulicy Słowackiego. Poszukiwania objęły całą dzielnicę nadmorską ■ Na dziesiątkach imprez, balach i prywatkach, powitaliśmy w Świnoujściu Nowy Rok. Mimo, że nie o takiej pogodzie marzyli uczestnicy miejskiego sylwestra na plaży, to nad morze przed północą ściągnęły prawdziwe tłumy mieszkańców. Nie zabrakło także gości; zimowych turystów, kuracjuszy oraz sporej grupy sąsiadów zza zachodniej granicy, którzy Nowy Rok postanowili powitać na świnoujskiej plaży i promenadzie ■ Nawet świetnie zorganizowana rozrywka może skończyć się nieszczęśliwym wypadkiem, kiedy nie znamy terenu i jesteśmy pochłonięci emocjami. Uczestnik gry Lasertag wpadł do głębokiej na 3 metry piwnicy w porosyjskiej bazie na Mulniku ■ Funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali czterech mężczyzn, którzy przewozili papierosy bez polskich znaków akcyzy. Szacunkowa wartość zatrzymanego towaru wynosi niemal 200.000 zł. ■ Unieważniono przetarg na tunel w Świnoujściu. Jak grom z nieba spadła na nas wiadomość o tym, że unieważniono przetarg na budowę tunelu w Świnoujściu. Okazuje się że Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołania dwóch konsorcjów ws. wyników przetargu na zaprojektowanie i budowę tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu. O sprawie poinformował portal budownictwo.wnp.pl ■ Dzięki specjalnemu zaproszeniu wicemarszałka Sejmu, Joachima Brudzińskiego w czwartek, uczniowie oraz dyrekcja Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu mieli okazję odwiedzić Sejm ■ W 2018 roku w mieście rusza kolejna akcja usuwania azbestu. Ta trucizna ma w całości zniknąć z naszego miasta do 2032 roku. Do tej akcji miasto przyłączy się już po raz szósty ■ Rada Miasta zatwierdziła Wieloletni Program Inwestycyjny dla Miasta Świnoujścia ■ Po kilkugodzinnej dyskusji Rada Miasta przyjęła, zaproponowany przez prezydenta projekt budżetu Świnoujścia na rok 2018. Uchwałę budżetową poparło 18 radnych, nikt nie był przeciw tylko jeden radny wstrzymał się od głosu ■