POGODA

Reklama


Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Sobota [09.02.2019, 10:53:23] • Świnoujście

Konsultacje społeczne w przedmiocie projektu uchwały zmieniajacej Uchwałę w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej pn. Dzielnica Uzdrowiskowa

Konsultacje społeczne w przedmiocie projektu uchwały zmieniajacej Uchwałę w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej pn. Dzielnica Uzdrowiskowa

fot. Andrzej Ryfczyński

Prezydent Miasta Świnoujście zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/299/2008 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej pn. Dzielnica Uzdrowiskowa.

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Na podstawie art. 5 i 5 a ust 1 i art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm.): w związku z uchwałą nr XXI/177/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 kwietnia 2016 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Świnoujście.

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasto Świnoujście
w przedmiocie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/299/2008 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej pn. Dzielnica Uzdrowiskowa (Dz. U. Woj. Zach. Nr 50, poz. 1124 z dn. 21.05.2008 r.) celem konsultacji jest prezentacja i wyjaśnienie założeń leżących u podstaw proponowanych zmian przebiegu granicy jednostki pomocniczej Gminy Miasto Świnoujście pod nazwą Dzielnica Uzdrowiskowa, oraz poznanie opinii mieszkańców na temat proponowanego projektu uchwały

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniu 18 lutego 2019 roku w formie spotkania
Prezydenta Miasta Świnoujście z mieszkańcami Miasta w siedzibie Urzędu Miasta ul. Wojska Polskiego 1/5, sala nr 1 w godz. 14:00 -15:30.


§ 3. Konsultacje posiadają charakter ogólnogminny.

§ 4. Uwagi do konsultowanego projektu Uchwały Rady Miasta będą zgłaszane przez mieszkańców Gminy Miasto Świnoujście bezpośrednio w trakcie spotkania konsultacyjnego i rejestrowane w formie zapisu audiowizualnego.

§ 5. Informacja Prezydenta o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Świnoujście oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/299/2008 Rady Miasta Świnoujście


Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 3 5., art. 40 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500), w związku z art. 33 ustawy. z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1056) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523, z 2018 r. poz. 2243) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

1, W Uchwale Nr XXXIV/299/2008 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie
utworzenia jednostki pomocniczej pn. Dzielnica Uzdrowiskowa (Dz. U. Woj. Zach. Nr 50, poz. 1124), zmienionej Uchwalą Nr XL1V/365/2008 z dnia 30 października 2018 r. (Dz. U. Woj. Zach. Nr 2, poz. 90), zmienia się treść załączników nr 2 i 3, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Konsultacje społeczne w przedmiocie projektu uchwały zmieniajacej Uchwałę w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej pn. Dzielnica Uzdrowiskowa

fot. Urząd Miasta Świnoujście

Opis przebiegu granicy jednostki pomocniczej pn. Dzielnica Uzdrowiskowa.

Granica jednostki pomocniczej Gminy Miasto Świnoujście pn. Dzielnica Uzdrowiskowa przebiega poczynając od punktu, położonego na północna-zachodniej granicy państwa z Republiką Federalną Niemiec, po czym biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy brzegu morskiego.
Następnie granica załamuje się i zmienia kierunek na południowy, biegnie ul. Uzdrowiskową do przecięcia
z ul. Zdrojową. W tym miejscu granica zmienia kierunek na południowy, po czym odbija w kierunku wschodnim, a następnie południowym do styku z ul. Jachtową. Tutaj skręca w kierunku południowo-zachodnim, a następnie południowo-wschodnim, biegnie wzdłuż działek zlokalizowanych na terenie Portu Jachtowego i dochodzi do ul. Wybrzeże Władysława IV.

Od tego miejsca granica jednostki pomocniczej biegnie ul. Wybrzeże Władysława do styku z ul. Marynarzy. Dalej granica zmienia kierunek na północno-zachodni i wiedzie ul. Marynarzy do ul. Grunwaldzkiej. Tutaj zmienia kierunek na poludniowo-zachodni i biegnie do ul. 11 Listopada, skręca w ul. 11 Listopada i biegnie do skrzyżowania z ulicą Szkolną. Następnie granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do granicy działki 0005-243/13.

W tym punkcie granica jednostki pomocniczej zmienia kierunek na północny i biegnie wschodnią i północną
granicą działki 0005-243/13, wschodnią granicą działek 0005-243/32 i 0005-243/19, południową granicą działek 0005-273/6, 0005-273/9 i 0005-273/10 do ulicy Bydgoskiej.

Następnie granica biegnie ul. Bydgoską do północno-zachodniej granicy działki 0005-272/1, północno-zachodnią granicą działek 0005-272/1 i 0005-184/1, północno-wschodnią granicą działki 0005-243/21 do ulicy Zamkowej.

W dalszej części granica przecina ulicę Zamkową i działkę 0005-244/8 i biegnie w kierunku południowo zachodnim granicą działki 0005-244/7 do granicy działki 0005-22. Dalej granica jednostki pomocniczej zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie zachodnią granicą działki nr 0005-243/32 do punktu znajdującego się 22 ni przed punktem styku granicy działki 0005-243/32 z ulicą Szkolną (działka 0009-503/5).
W tym punkcie granica skręca w kierunku południowo-zachodnim, po czym ponownie zmienia kierunek na
południowy, biegnie zachodnią granicą działki 0005-25. Następnie granica załamuje się przyjmując kierunek południowo-zachodni i pokrywa się z południową granicą dziatki 0005-25. Przecina działkę 0005-27, po czym załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnią granicą działki 0005-30/4 na długości 25,20 m. Dalej granica zmienia kierunek na poludniowo-zachodni, dochodzi do granicy działki 0005-247/2. Następnie południową granicą działek 0005-247/2 i 247/1 przecinając działkę 0005-21 dochodzi do granicy państwa.

Dalej granica jednostki pomocniczej biegnie w kierunku północnym i zachodnią granicą państwa biegnie do
punktu będącego miejscem styku granicy państwa z granicą obrębów 0005 i 0003, przecina to miejsce, po czym po ok. 50 ni granica zmienia kierunek na południowo-wschodni, a następnie przed ul Bałtycką odbija w kierunku północno-wschodnim, po czym północno-zachodnim dochodząc ponownie do granicy państwa. W tym miejscu skręca w kierunku północno-wschodnim i zachodnią granicą państwa biegnie do punktu początkowego.

Uzasadnienie

W dniu 31 marca 2008 r. Rada Miasta Świnoujście podjęła Uchwałę nr XXXIV/299/2008 w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej pod nazwą Dzielnica Uzdrowiskowa.

Uchwała ta została zmieniona Uchwałą nr XLIV/365/2008 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 października 2008 r., w której dokonano korekty treści załączników nr 2 i 3 poprzez określenie w formie graficznej nowego przebiegu granicy jednostki pomocniczej pn. Dzielnica Uzdrowiskowa oraz wprowadzenie zaktualizowanego opisu przebiegu granicy tejże jednostki pomocniczej.
W związku z tym, iż w trakcie aktualnie prowadzonych prac nad nowym operatem uzdrowiskowym dla
Uzdrowiska Świnoujście uzgodniony został z Ministerstwem Zdrowia nowy przebieg granic stref ochrony uzdrowiskowej (zgodny z przedłożonym załącznikiem nr 1) zachodzi konieczność aktualizacji przebiegu granicy jednostki pomocniczej pn. Dzielnica Uzdrowiskowa.

Uchwała o zmianie jednostki pomocniczej jest jednym z dokumentów, który Miasto zobligowane jest przedłożyć w Ministerstwie Zdrowia celem spełnienia wymogów koniecznych do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za Uzdrowisko Świnoujście i ustalającej kierunki lecznicze dla tego obszaru.

Treść Zarządzenia i projektu Uchwały:
www.swinoujscie.pl/uploads/files/aktualnosci/20190208151146.pdf


komentarzy: 41, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodając komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Politykę prywatności.

Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
Oglądasz 1-25 z 41

JUST ACT 447 • Niedziela [10.02.2019, 23:38:38] • [IP: 80.245.178.***]

DLA ZAINTERESOWANYCH TEMATEM SZUKAĆ NA GOOGLE PEDEEFU: Agata Lizak Ustawowe ograniczenia obowiązujące w strefach ochrony uzdrowiskowej. Wybrane zagadnienia

Gość • Niedziela [10.02.2019, 22:50:44] • [IP: 92.42.119.***]

Ja tam wole przeprosic a po za tym to bylam pijana i zabrakło mi tabl uspokajajacych noi to wszystko razem tak pisałam teraz załuje i wcale tak nie myśle. przepraszm ide po tabletki bo robie głupoty bez nich

Gość • Niedziela [10.02.2019, 22:39:32] • [IP: 92.42.119.***]

Ja osobiscie wole przeprosic, byłam pijana i skończyły misie tabsy uspokajające a do psychiatry dluga kolejka to tez jest nie fer. prwda czy nie nie chce miec kłopotów w tym temacie i tak już powycinane. przepraszam za moje wpisy dobranoc

• Niedziela [10.02.2019, 15:08:01] • [IP: 80.245.178.***]

AD: Niedziela [10.02.2019, 13:33:37] • [IP: 178.238.246.***] DLA NAS JEST ISTOTNE ILE NA TYM STRACIMY. BO NA JAKIEŚ BONUSY, RABATY I NAGRODY TO RACZEJ NIE MA CO LICZYĆ.

Gość • Niedziela [10.02.2019, 13:33:37] • [IP: 178.238.246.***]

Jednostka pomocnicza to struktura społeczno-terytorialna. Skoro obecna dzielnica nadmorska ma same hotele i apartamentowce położone w strefie uzdrowiskowej A w której obowiązuje zakaz budowy domów jedno i wielorodzinnych a apartamentowce to przecież domy wielorodzinne w których obowiązuje zakaz meldowania na pobyt stały to rada wrzuci do wora kawał zamieszkane go terenu aby nie wykazywać iż struktura społeczna w jednostce pomocniczej jaką jest dzielnica nadmorska w zasadzie nie istnieje.Tam porostu nikt nie mieszka, dzielnica widmo. Zastanawia tylko co to ma na celu ? W czym pomoże lub co umożliwi magistratowi bo że ma w tym jakiś interes nie ulega wątpliwości. Kto na tym zarobi ?

Gość • Niedziela [10.02.2019, 13:05:03] • [IP: 62.69.253.***]

Pewnie w jednostce takowej znajdą zatrudnienie sami znajomi i" SPECJALIŚCI" od dewastacji zieleni itd...

JUST ACT 447 • Niedziela [10.02.2019, 12:37:44] • [IP: 80.245.178.***]

AD: Wojek • Niedziela [10.02.2019, 10:10:09] • [IP: 93.94.190.***] TO PRAWDOPODOBNIE MA NA CELU UŁATWIAĆ WPROWADZANIE NOWYCH RESTRYKCJI, OGRANICZEŃ, ZAKAZÓW I NAKAZÓW, NAKŁADANIA NOWYCH DANIN, ORAZ ZWIĘKSZENIA POZIOMU NIEWOLNICTWA NA TERENIE KIBUCU. JEŚLI MIAŁO BY BYĆ TO COŚ DOBREGO, TO MIELIBYŚMY DZIESIĄTKI OJCÓW SUKCESU, MIELIBYŚMY RÓWNIEŻ FANFARY, DEFILADY I BALE NA TE OKAZJĘ. ALE MAMY TO CO MAMY, KAŻDY WIDZI.

Wojek • Niedziela [10.02.2019, 10:10:09] • [IP: 93.94.190.***]

Może ktoś mi powie. Co to jest ta jednostka pomocnicza i czemu ma to służyć. Czy to nie jest znowu jakiś przekręt by utworzyć nowe biura w U.M.

Gość • Niedziela [10.02.2019, 09:15:58] • [IP: 176.221.123.**]

To nie żadne konsultacje, ale wyłudzenie zgody na róbta co chceta. Facet, który ignoruje prawo i nie wykonuje prawomocnych wyroków sądów administracyjnych nie ustanie w demolowaniu miasta. Wszystkie natomiast uchwały napisane przez tę samą osobę powinny być skierowane do II Wydziału Postępowania Sądowego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Gość • Niedziela [10.02.2019, 09:07:45] • [IP: 178.235.146.**]

Grzegorz Krajewski • Sobota [09.02.2019, 13:27:19] • [IP: 31.11.131.***] Niestety to co się dzieje w mieście i w Polsce to tylko nadaje się do krytyki, skoro ty tego nie dostrzegasz to chyba pijany ciągle jesteś albo masz mózg wyprany totalnie.

Gość • Niedziela [10.02.2019, 02:07:21] • [IP: 176.221.113.**]

Świnoujście to już nie jest uzdrowisko.

Gość • Niedziela [10.02.2019, 00:10:04] • [IP: 176.221.123.***]

Czy oficer prowadzący wyśle na konsultacje jakieś oburzone jednostki czy jedynie pożytecznych idiotów? :-)

Tango • Sobota [09.02.2019, 23:16:16] • [IP: 78.10.206.**]

Czy chodzi o tę część Świnoujścia zapylaną pyłami z portu i w której hałas w sezonie przekracza normy uzdrowiskowe od dawna?

Gość • Sobota [09.02.2019, 21:52:34] • [IP: 80.245.189.***]

OMES PALATINUS • Sobota [09.02.2019, 20:35:17] • [IP: 80.245.178.***] CZEMU MA TA JEDNOSTKA SŁUŻYĆ? CZY TO BĘDZIE JAKAŚ WYSPECJALIZOWANA JEDNOSTKA EINSATZGRUPPEN DO PACYFIKACJI POLSKICH MIESZKAŃCÓW MIASTA? ILE NA TYM MIESZKAŃCY MIASTA STRACĄ ? JUST ACT 447 • Sobota [09.02.2019, 20:26:24] • [IP: 80.245.178.***] CZY TO JAKIEŚ NOWE KŁODY POD NOGI MIESZKAŃCÓW? OSTATNIO MIESZKAŃCY MIASTA UTRACILI PRAWO DO BEZPŁATNEGO PARKOWANIA W CENTRUM MIASTA KOŁO PRZYCHODNI. JAKIE NOWE UCIĄŻLIWOŚCI NAS po TYM SPOTKAJĄ I CZY W OGÓLE POLACY BĘDĄ MOGLI W TYM UZDROWISKU PRZEBYWAĆ ? ...POLACY NORMALNI..sa u siebie a takie koltuny, oszolomy jak wy do. .torunia.

Gość • Sobota [09.02.2019, 20:47:37] • [IP: 188.147.103.***]

Pilnujcie mieszkańcy władzy, bo tak długo na tych stołkach siedzi, że pewnie uważa że jej wolno wszystko.

COMES PALATINUS • Sobota [09.02.2019, 20:35:17] • [IP: 80.245.178.***]

CZEMU MA TA JEDNOSTKA SŁUŻYĆ? CZY TO BĘDZIE JAKAŚ WYSPECJALIZOWANA JEDNOSTKA EINSATZGRUPPEN DO PACYFIKACJI POLSKICH MIESZKAŃCÓW MIASTA? ILE NA TYM MIESZKAŃCY MIASTA STRACĄ ?

JUST ACT 447 • Sobota [09.02.2019, 20:26:24] • [IP: 80.245.178.***]

CZY TO JAKIEŚ NOWE KŁODY POD NOGI MIESZKAŃCÓW? OSTATNIO MIESZKAŃCY MIASTA UTRACILI PRAWO DO BEZPŁATNEGO PARKOWANIA W CENTRUM MIASTA KOŁO PRZYCHODNI. JAKIE NOWE UCIĄŻLIWOŚCI NAS po TYM SPOTKAJĄ I CZY W OGÓLE POLACY BĘDĄ MOGLI W TYM UZDROWISKU PRZEBYWAĆ ?

Gość • Sobota [09.02.2019, 19:30:48] • [IP: 109.243.209.**]

17:31:42] • [IP: 31.11.128.**] - Brawo, ten post uściśla i poszerza to, co napisałem pod tytułem" granica skręca, by skręcić Sobota [09.02.2019, 11:59:08] • [IP: 109.243.209.**". Te konsultacje są pozorne, a wyjaśnienie, o co chodzi, z wykorzystaniem zwykłej mapki - to tylko marzenie. Zalewa się nas potwornym bełkotem, opisywaniem mapy, której nie widać - to lizanie loda przez szybę.

Gość • Sobota [09.02.2019, 19:10:15] • [IP: 178.238.246.**]

Dzielnica nadmorska nie jest już Uzdrowiskiem zrobiono tyle złego ze ludzie nie powinni płacić klimatycznego dlaczego nie zamknie pan ulic przy promenadzie dla samochodów osobowych i autokarów latem nie maczam oddychać dlaczego niszczycie wydmy zawsze były pod ochrona jak długo będziecie wycinać drzewa i szkodzić zwierzętom i ptactwu oraz ludziom zastanówcie się co wy robicie dość już hoteli i apartamentów zadbajcie o przyrodę i o czyste powietrze!

Gość • Sobota [09.02.2019, 18:40:16] • [IP: 37.248.158.**]

Panie prezydencie, w tak ważnej decyzji to nie konsultacje społoczne, które i tak będą dla pana pomyślne. To jest ważna decyzja dla całego miasta które podjęta powinne być wspólnie przez wszyskich mieszkańców, TYL;KO REFERENDUM KTÓRE BEDZIĘ WIĄŻĄCE. To jest cioś poniżej pasa dla miasta.

Gość • Sobota [09.02.2019, 17:35:33] • [IP: 62.69.251.***]

bardzo interesujący artykuł, jak zwykle niczego nie zmienia w naszym życiu, czyli mogłoby go nie być

Gość • Sobota [09.02.2019, 17:31:42] • [IP: 31.11.128.**]

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/177/2016. Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 kwietnia 2016 r. określa ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI MIASTA ŚWINOUJŚCIE Kto ma ochotę powinien sobie to, co wypichciła RM przeczytać od początku do końca. Najciekawszy fragment można przeczytać na końcu tego utworu: § 15. 1. Prawidłowo przygotowane i przeprowadzone konsultacje uznaje się za ważne, niezależnie od ilości biorących w nich udział osób. 2. Wyniki konsultacji społecznych są zawsze brane pod uwagę, lecz mają one jedynie charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy. W czyim ręku cała władza? Niech żyje samourząd! Publikowane materiały zawierają załącznik graficzny ilustrujący miejski chaos przestrzenny w nieczytelnej rozdzielczości, a opisy to urzędnicza nowomowa. Opis granic to niestrawny bełkot, w czasach kiedy każdy punkt może być opisany współrzędnymi gps. Tyle wystarczy by ocenić te" konsultacje".

Gość • Sobota [09.02.2019, 17:18:01] • [IP: 178.238.253.**]

Nie macie prawa narzekać jak wybraliście tak macie, teraz pozostało tylko zbiorowy sprzeciw i odpowiednia działania.bo co robi rada miasta w tym względzie to nawet nie pytam!w kraju nazywają nas już nie tylko czerwona wyspa bo anachronizm, ale Gdańsk bis!

Gość • Sobota [09.02.2019, 16:51:55] • [IP: 92.42.119.***]

Powinien gnic we wjęźniu i być traktowany jak Pan Tomasz Komenda i na dożywocie, bo ta przyroda została zniszczona DOŻYWOTNIO

Gość • Sobota [09.02.2019, 16:13:37] • [IP: 5.184.45.***]

Oby im Tesli znowu nie ukradli.

Oglądasz 1-25 z 41
■ Fundacja Logos wynajmie od 01.09.2019r. lokal użytkowy (dawna Karpatka) z przeznaczeniem na bufet szkolny – sklepik. Informacje w sprawie wynajmu – tel. 91 – 321 23 66 – dyrektor Małgorzata Gołębiowska ■
■ Niedawno pisaliśmy, że lista darczyńców na komitet wyborczy Janusza Żmurkiewicza pokrywa się w części z tym których zwolnił z podatków. Dziś głos w sprawie zabrał sam Janusz Żmurkiewicz ■ Lista darczyńców na komitet wyborczy Janusza Żmurkiewicza pokrywa się w części z tą o firmach, które prezydent Świnoujścia zwolnił z podatku od nieruchomości i nie tylko – zauważa jeden z naszych Czytelników. Inni mieszkańcy zwracają uwagę na relacje prezydenta z właścicielami firm zwolnionych z podatku ■ Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym ■ Mężczyzna wpadł do kanału portowego. Wyszedł z niego o własnych siłach. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Mężczyzna zagapił się i wpadł do wody. Wyszedł z niej o własnych siłach. Na miejsce przyjechała policja. Około godziny 1.30 przy przeprawie promowej Bielik, po stronie Warszowa, do wody wpadł mężczyzna. Dopłynął on do drabinek i wyszedł z wody o własnych siłach. Po tym, jak wydostał się na powierzchnię, na miejsce dojechała policja ■ Z Terminala w Świnoujściu PGNiG wyekspediowało już 5000 cystern z ładunkiem skroplonego gazu ziemnego (LNG). Największym odbiorcą LNG są stacje regazyfikacji obsługujące miejscowości, które nie mają dostępu do ogólnopolskiej sieci dystrybucji gazu ■ W ubiegłym roku z podatku od nieruchomości prezydent Janusz Żmurkiewicz zwolnił 7 firm. Bywały lata, kiedy przedsiębiorców, którzy skorzystali na takim zwolnieniu, było dwa razy tyle. W ciągu 10 lat z tego powodu do miejskiego budżetu nie wpłynęło ponad 7,5 mln złotych ■