POGODA

Reklama


Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Sobota [09.02.2019, 10:53:23] • Świnoujście

Konsultacje społeczne w przedmiocie projektu uchwały zmieniajacej Uchwałę w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej pn. Dzielnica Uzdrowiskowa

Konsultacje społeczne w przedmiocie projektu uchwały zmieniajacej Uchwałę w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej pn. Dzielnica Uzdrowiskowa

fot. Andrzej Ryfczyński

Prezydent Miasta Świnoujście zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/299/2008 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej pn. Dzielnica Uzdrowiskowa.

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Na podstawie art. 5 i 5 a ust 1 i art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm.): w związku z uchwałą nr XXI/177/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 kwietnia 2016 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Świnoujście.

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasto Świnoujście
w przedmiocie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/299/2008 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej pn. Dzielnica Uzdrowiskowa (Dz. U. Woj. Zach. Nr 50, poz. 1124 z dn. 21.05.2008 r.) celem konsultacji jest prezentacja i wyjaśnienie założeń leżących u podstaw proponowanych zmian przebiegu granicy jednostki pomocniczej Gminy Miasto Świnoujście pod nazwą Dzielnica Uzdrowiskowa, oraz poznanie opinii mieszkańców na temat proponowanego projektu uchwały

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniu 18 lutego 2019 roku w formie spotkania
Prezydenta Miasta Świnoujście z mieszkańcami Miasta w siedzibie Urzędu Miasta ul. Wojska Polskiego 1/5, sala nr 1 w godz. 14:00 -15:30.


§ 3. Konsultacje posiadają charakter ogólnogminny.

§ 4. Uwagi do konsultowanego projektu Uchwały Rady Miasta będą zgłaszane przez mieszkańców Gminy Miasto Świnoujście bezpośrednio w trakcie spotkania konsultacyjnego i rejestrowane w formie zapisu audiowizualnego.

§ 5. Informacja Prezydenta o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Świnoujście oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/299/2008 Rady Miasta Świnoujście


Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 3 5., art. 40 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500), w związku z art. 33 ustawy. z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1056) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523, z 2018 r. poz. 2243) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

1, W Uchwale Nr XXXIV/299/2008 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie
utworzenia jednostki pomocniczej pn. Dzielnica Uzdrowiskowa (Dz. U. Woj. Zach. Nr 50, poz. 1124), zmienionej Uchwalą Nr XL1V/365/2008 z dnia 30 października 2018 r. (Dz. U. Woj. Zach. Nr 2, poz. 90), zmienia się treść załączników nr 2 i 3, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Konsultacje społeczne w przedmiocie projektu uchwały zmieniajacej Uchwałę w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej pn. Dzielnica Uzdrowiskowa

fot. Urząd Miasta Świnoujście

Opis przebiegu granicy jednostki pomocniczej pn. Dzielnica Uzdrowiskowa.

Granica jednostki pomocniczej Gminy Miasto Świnoujście pn. Dzielnica Uzdrowiskowa przebiega poczynając od punktu, położonego na północna-zachodniej granicy państwa z Republiką Federalną Niemiec, po czym biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy brzegu morskiego.
Następnie granica załamuje się i zmienia kierunek na południowy, biegnie ul. Uzdrowiskową do przecięcia
z ul. Zdrojową. W tym miejscu granica zmienia kierunek na południowy, po czym odbija w kierunku wschodnim, a następnie południowym do styku z ul. Jachtową. Tutaj skręca w kierunku południowo-zachodnim, a następnie południowo-wschodnim, biegnie wzdłuż działek zlokalizowanych na terenie Portu Jachtowego i dochodzi do ul. Wybrzeże Władysława IV.

Od tego miejsca granica jednostki pomocniczej biegnie ul. Wybrzeże Władysława do styku z ul. Marynarzy. Dalej granica zmienia kierunek na północno-zachodni i wiedzie ul. Marynarzy do ul. Grunwaldzkiej. Tutaj zmienia kierunek na poludniowo-zachodni i biegnie do ul. 11 Listopada, skręca w ul. 11 Listopada i biegnie do skrzyżowania z ulicą Szkolną. Następnie granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do granicy działki 0005-243/13.

W tym punkcie granica jednostki pomocniczej zmienia kierunek na północny i biegnie wschodnią i północną
granicą działki 0005-243/13, wschodnią granicą działek 0005-243/32 i 0005-243/19, południową granicą działek 0005-273/6, 0005-273/9 i 0005-273/10 do ulicy Bydgoskiej.

Następnie granica biegnie ul. Bydgoską do północno-zachodniej granicy działki 0005-272/1, północno-zachodnią granicą działek 0005-272/1 i 0005-184/1, północno-wschodnią granicą działki 0005-243/21 do ulicy Zamkowej.

W dalszej części granica przecina ulicę Zamkową i działkę 0005-244/8 i biegnie w kierunku południowo zachodnim granicą działki 0005-244/7 do granicy działki 0005-22. Dalej granica jednostki pomocniczej zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie zachodnią granicą działki nr 0005-243/32 do punktu znajdującego się 22 ni przed punktem styku granicy działki 0005-243/32 z ulicą Szkolną (działka 0009-503/5).
W tym punkcie granica skręca w kierunku południowo-zachodnim, po czym ponownie zmienia kierunek na
południowy, biegnie zachodnią granicą działki 0005-25. Następnie granica załamuje się przyjmując kierunek południowo-zachodni i pokrywa się z południową granicą dziatki 0005-25. Przecina działkę 0005-27, po czym załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnią granicą działki 0005-30/4 na długości 25,20 m. Dalej granica zmienia kierunek na poludniowo-zachodni, dochodzi do granicy działki 0005-247/2. Następnie południową granicą działek 0005-247/2 i 247/1 przecinając działkę 0005-21 dochodzi do granicy państwa.

Dalej granica jednostki pomocniczej biegnie w kierunku północnym i zachodnią granicą państwa biegnie do
punktu będącego miejscem styku granicy państwa z granicą obrębów 0005 i 0003, przecina to miejsce, po czym po ok. 50 ni granica zmienia kierunek na południowo-wschodni, a następnie przed ul Bałtycką odbija w kierunku północno-wschodnim, po czym północno-zachodnim dochodząc ponownie do granicy państwa. W tym miejscu skręca w kierunku północno-wschodnim i zachodnią granicą państwa biegnie do punktu początkowego.

Uzasadnienie

W dniu 31 marca 2008 r. Rada Miasta Świnoujście podjęła Uchwałę nr XXXIV/299/2008 w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej pod nazwą Dzielnica Uzdrowiskowa.

Uchwała ta została zmieniona Uchwałą nr XLIV/365/2008 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 października 2008 r., w której dokonano korekty treści załączników nr 2 i 3 poprzez określenie w formie graficznej nowego przebiegu granicy jednostki pomocniczej pn. Dzielnica Uzdrowiskowa oraz wprowadzenie zaktualizowanego opisu przebiegu granicy tejże jednostki pomocniczej.
W związku z tym, iż w trakcie aktualnie prowadzonych prac nad nowym operatem uzdrowiskowym dla
Uzdrowiska Świnoujście uzgodniony został z Ministerstwem Zdrowia nowy przebieg granic stref ochrony uzdrowiskowej (zgodny z przedłożonym załącznikiem nr 1) zachodzi konieczność aktualizacji przebiegu granicy jednostki pomocniczej pn. Dzielnica Uzdrowiskowa.

Uchwała o zmianie jednostki pomocniczej jest jednym z dokumentów, który Miasto zobligowane jest przedłożyć w Ministerstwie Zdrowia celem spełnienia wymogów koniecznych do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za Uzdrowisko Świnoujście i ustalającej kierunki lecznicze dla tego obszaru.

Treść Zarządzenia i projektu Uchwały:
www.swinoujscie.pl/uploads/files/aktualnosci/20190208151146.pdf


komentarzy: 41, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodając komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Politykę prywatności.

Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
Oglądasz 26-41 z 41

Gość • Sobota [09.02.2019, 16:08:17] • [IP: 78.10.206.*]

" Gość • Sobota [09.02.2019, 11:42:39] • [IP: 37.47.234.***] Człowieku napraw ulice Krzywoustego, Pilsudzkiego, Chrobrego. 15 lat w Unii. Wstyd i hańba!! W tym kurorcie jeździ się jak w Mongolii, może tam jest Twoje miejsce. Twoi wyborcy to idioci!!" Teraz już wiem czyim ty jesteś wyborcą. Naucz się pisać po polsku.To nie Gazeta Wyborcza. Dobrze że choć Chrobrego nie napisałeś przez" H".

Gość • Sobota [09.02.2019, 15:47:29] • [IP: 176.221.123.**]

Miasto straciło status Uzdrowiska ?

Gość • Sobota [09.02.2019, 15:01:26] • [IP: 178.238.249.**]

Bardziej utajnionych konsultacji już wymyślić nie można...czego ta uchwala dotyczy czy aby nie przypadkiem zatwierdzenia kolejnej wycinki, Konsultacje ogłoszone w nadziei że nikt nie przyjdzie, ale odfajkowane. Utajnione zarządzanie Miastem aż dziw że radni się na to godzą

Gość • Sobota [09.02.2019, 14:43:34] • [IP: 178.238.249.***]

Jeżeli nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze. Pokrętne tłumaczenia mają ukryć zamach na przyrodę która i tak została zdewastowana przez pazerność i chytrość zarządzających tym grajdołem. JEDYNA NADZIEJA W CBA.

Gość • Sobota [09.02.2019, 14:11:37] • [IP: 77.252.46.**]

Prościej nie dało się to napisać i zaproponować - co, jak - zagmatwać wszystko paragrafami i numerami ustaw - przykład urzędniczego państwa. Godzina konsultacji wybrana dla emerytów /wojsko i kllku nauczycieli/

Gość • Sobota [09.02.2019, 13:52:38] • [IP: 92.42.119.***]

DZIELNICA UZDROWISKOWA Z BETONU. NIECH BĘDZIE, DZIELNICA BETONOWA, BĘDZIE PRAWDZIWIE, ZACHĘCAJĄCO I ZGODNIE Z DEWASTACJĄ WANDALSKĄ TEJŻE DZIELNICY PANIE PREZYDENCIE PAN DO WIĘZI...IA POWINIENESC ISC ZA MORD I ZAMACH NA PRZYRODE I ZWIERZĘTA KTÓRE TAM MIESZKAŁY.DZIELNICA UZDROWISKOWA ŚMIESZNE. POWINNA BYC ZNIESIONA OPŁATA UZDROWISKOWA DLA URZĘDASÓW BO PRZYRODA JEST ZAMORDOWANA PTAKI STRACIŁY SWOJE GNIAZDA, SARNY CHODZĄ PO PARKU MIĘDZY LUDZMI BO ZOSTAŁY WYGNANE ETC ETC A TO WSXYSTKO ZAWDZIĘCZAJĄ PANU. PISZE DO PROGRAMU TV W TEJ SPRAWIE DZIEKUJĘ

Gość • Sobota [09.02.2019, 13:29:19] • [IP: 83.11.175.***]

A czy Niemcy wiedzą o takich konsultacjach?. Przecież ta" Dzielnica Uzdrowiskowa" należy już w większości do nich lub do" sprytnych" właścicieli apartamentowców i hoteli. Mieszkańcy są tu potrzebni dla statystyki dla Ministerstwa Zdrowia. Będzie - uzgodniono z mieszkańcami miasta. Ha, ha, ha. Władza i tak zrobi swoje.

Grzegorz Krajewski • Sobota [09.02.2019, 13:27:19] • [IP: 31.11.131.***]

Do : ość • Sobota [09.02.2019, 11:42:39] • [IP: 37.47.234.***] zamiast wypisywać jako anonim (niby) obrażające teksty - bądz tak kreatywny, stań do wyborów, wygraj i zarządzaj. .. od 15 lat jesteś w UE i tylko krytyka... Frustracja tylko tyle Ci pozostało ? Anonimowy bohater mocny w na portalu. ..

Gość • Sobota [09.02.2019, 13:24:52] • [IP: 92.42.119.***]

Bangladesz

Gość • Sobota [09.02.2019, 12:47:34] • [IP: 176.221.122.***]

i co z tego jak i tak pic sie chce caly czas...

Gość • Sobota [09.02.2019, 12:41:06] • [IP: 109.243.209.**]

11:42 - Wstyd nie znać pisowni nazwiska takiej postaci, jak Piłsudskiego.Kogo ty jesteś wyborcą, skoro nie wiesz, jak pisac to nazwisko?

granica skręca,by skręcić • Sobota [09.02.2019, 11:59:08] • [IP: 109.243.209.**]

Zachęcam portal do przetłumaczenia tego skomplikowanego tekstu z polskiego (czy to j. polski zresztą?) na" nasze". Portal tego typu, na którym czytamy takie materiały jest popularny, nie powinien byc witryną Urzedu, ze skopiowanymi 1:1 tekstami. Ze zdumieniem i niepokojem a zarazem ze wzbierajacym rozbawieniem czytałem nastepujące opisy mapki (dlaczego jej brak?):. ..."W tym punkcie granica skręca w kierunku południowo-zachodnim, po czym ponownie zmienia kierunek na południowy, biegnie zachodnią granicą działki 0005-25. Następnie granica załamuje się przyjmując kierunek południowo-zachodni i pokrywa się z południową granicą dziatki 0005-25. Przecina działkę 0005-27, po czym załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnią granicą działki 0005-30/4 na długości 25, 20 m. Dalej granica zmienia kierunek na poludniowo-zachodni, dochodzi do granicy działki 0005-247/2. Następnie południową granicą działek 0005-247/2 i 247/1 przecinając działkę 0005-21 dochodzi do granicy państwa."...??!!??!!

Gość • Sobota [09.02.2019, 11:57:22] • [IP: 23.226.237.*]

Weź Ty się już niczego nie tykaj szczecinecka koperto.

Gość • Sobota [09.02.2019, 11:45:35] • [IP: 109.243.209.**]

Tytuł będący nazwą czynności urzędniczej przypomina mi składnię prozy epoki baroku.

Gość • Sobota [09.02.2019, 11:42:39] • [IP: 37.47.234.***]

Człowieku napraw ulice Krzywoustego, Pilsudzkiego, Chrobrego. 15 lat w Unii. Wstyd i hańba!! W tym kurorcie jeździ się jak w Mongolii, może tam jest Twoje miejsce. Twoi wyborcy to idioci!!

Gość • Sobota [09.02.2019, 11:26:32] • [IP: 95.129.225.**]

Świetna godzina konsultacji. Naprawdę panie prezydencie jest pan MISZCZEM! 14.00-15.30. Przyszło panu do główki że większość ludzi którzy może się tym tematem interesuje po prostu jest w pracy? Te konsultacje to więc sztuka dla sztuki i totalna ściema.

Oglądasz 26-41 z 41
■ Fundacja Logos wynajmie od 01.09.2019r. lokal użytkowy (dawna Karpatka) z przeznaczeniem na bufet szkolny – sklepik. Informacje w sprawie wynajmu – tel. 91 – 321 23 66 – dyrektor Małgorzata Gołębiowska ■
■ Niedawno pisaliśmy, że lista darczyńców na komitet wyborczy Janusza Żmurkiewicza pokrywa się w części z tym których zwolnił z podatków. Dziś głos w sprawie zabrał sam Janusz Żmurkiewicz ■ Lista darczyńców na komitet wyborczy Janusza Żmurkiewicza pokrywa się w części z tą o firmach, które prezydent Świnoujścia zwolnił z podatku od nieruchomości i nie tylko – zauważa jeden z naszych Czytelników. Inni mieszkańcy zwracają uwagę na relacje prezydenta z właścicielami firm zwolnionych z podatku ■ Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym ■ Mężczyzna wpadł do kanału portowego. Wyszedł z niego o własnych siłach. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Mężczyzna zagapił się i wpadł do wody. Wyszedł z niej o własnych siłach. Na miejsce przyjechała policja. Około godziny 1.30 przy przeprawie promowej Bielik, po stronie Warszowa, do wody wpadł mężczyzna. Dopłynął on do drabinek i wyszedł z wody o własnych siłach. Po tym, jak wydostał się na powierzchnię, na miejsce dojechała policja ■ Z Terminala w Świnoujściu PGNiG wyekspediowało już 5000 cystern z ładunkiem skroplonego gazu ziemnego (LNG). Największym odbiorcą LNG są stacje regazyfikacji obsługujące miejscowości, które nie mają dostępu do ogólnopolskiej sieci dystrybucji gazu ■ W ubiegłym roku z podatku od nieruchomości prezydent Janusz Żmurkiewicz zwolnił 7 firm. Bywały lata, kiedy przedsiębiorców, którzy skorzystali na takim zwolnieniu, było dwa razy tyle. W ciągu 10 lat z tego powodu do miejskiego budżetu nie wpłynęło ponad 7,5 mln złotych ■