POGODA

Reklama


Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Piątek [20.01.2023, 22:09:51] • Wolin

Ogłoszenie o naborze - Główny księgowy

Ogłoszenie o naborze - Główny księgowy

fot. iswinoujscie.pl

BURMISTRZ WOLINA ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze „Główny księgowy, Kierownik Referatu Gospodarki Finansowej” w Urzędzie Miejskim w Wolinie.

I. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4. nieposzlakowana opinia,
5. znajomość języka polskiego, w mowie i piśmie, w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
6. spełnianie jednego z poniższych warunków:
a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
c) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
7. posiadanie 5-letniego stażu pracy,
8. dobra znajomość m. in. ustaw o: finansach publicznych, rachunkowości, samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, postępowaniu egzekucyjnym w administracji, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego,
9. dobra znajomość rozporządzeń, w szczególności: dotyczących zasad rachunkowości i planów kont, dla jednostek sektora finansów publicznych, w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego w jednostce samorządu terytorialnego,
2. posiadanie doświadczenia na stanowiskach kierowniczych,
3. praktyczna znajomość w zakresie księgowości budżetowej, planowania i wykonywania budżetu, sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
4. praktyczna znajomość w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia rachunkowości budżetowej, dekretacji dokumentów, sporządzania sprawozdawczości budżetowej, rozliczania inwestycji w jednostkach budżetowych,
5. umiejętność: zarządzania zasobami ludzkimi, pracy pod presją czasu, analitycznego oraz logicznego myślenia, korzystania i stosowania przepisów prawnych, pracy w zespole, dokładność, rzetelność, systematyczność,
6. znajomość obsługi: systemu FK „Ratusz” firmy Rekord, MS Office, programów finansowo-księgowych, programów bankowości elektronicznej.

II. Zakres obowiązków:
1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
2. Nadzorowanie gospodarki środkami budżetowymi, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wydatkowania środków oraz zawierania umów z punktu widzenia przepisów finansowych.
3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
5. Prawidłowe gospodarowanie sumami depozytowymi.
6. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych.
7. Opracowanie wewnętrznych dokumentów i zarządzeń niezbędnych do prawidłowego działania w zakresie rachunkowości.
8. Kontrola windykacji należności.
9. Rozliczanie inwentaryzacji majątku.
10. Przygotowanie analiz, sprawozdań budżetowych i finansowych oraz innych bieżących informacji.
11. Rozdział pracy podległym pracownikom, zgodnie z ich zakresami czynności, sprawowanie kontroli i nadzoru nad prawidłowością i terminowością wykonywanych prac.
12. Przygotowywanie decyzji w zakresie podatku od spadków i darowizn.
13. Wykonywanie innych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji Głównego Księgowego.

Powyższe obowiązki są realizowane w szczególności poprzez:
1. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości Urzędu Miejskiego,
2. organizowanie, nadzorowanie i współuczestniczenie w ustaleniu rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
3. dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej dowodów księgowych,
4. prowadzenie ksiąg rachunkowych dla organu,
5. sporządzanie bilansu z wykonania budżetu,
6. sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego,
7. dokonywanie odpisów dla izb rolniczych oraz na ZFŚS,
8. prowadzenie rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi gminy,
9. przekazywanie i rozliczanie udzielonych dotacji celowych,
10. dokonywanie okresowych analiz wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji gminy,
11. kształtowanie polityki rachunkowości poprzez opracowywanie i aktualizację zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Wolinie – jednostka i organ,
12. opracowywanie i aktualizację procedur i instrukcji regulujących gospodarkę finansową urzędu i wnioskowanie do Burmistrza o dokonanie zmian w wewnętrznych przepisach finansowych,
13. monitorowanie realizacji polityki rachunkowości z uwzględnieniem wyników kontroli, audytów, wymogów wytycznych do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym oraz zaleceń Skarbnika Gminy Wolin,
14. inicjowanie działań mających na celu usprawnianie funkcjonowania przebiegu operacji gospodarczych i finansowych,
15. kierowanie pracą podległych pracowników Referatu Gospodarki Finansowej,
16. dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie pracy zespołów księgowości i podatków,
17. nadzór nad prawidłowością bieżących rozliczeń wynikających z zatrudnienia pracowników, w tym publiczno-prawnych (naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń, zasiłków, składek ZUS, PFRON, PPK, zaliczek US, itp.),
18. nadzór w zakresie ewidencji i rozliczenia podatków oraz opłat (podatki dochodowe, lokalne, VAT itp.),
19. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
20. kontrola przestrzegania przepisów prawa i regulacji wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu,
21. współudział przy opracowywaniu projektu budżetu w zakresie realizowanym przez Referat,
22. kontrola i analiza wykonywania budżetu zgodnie z okresami sprawozdawczymi,
23. kontrola i nadzór nad prawidłowym sporządzaniem jednostkowych sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych gminy,
24. sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i ich terminowe przekazywanie,
25. współpraca z głównymi księgowymi jednostek organizacyjnych gminy,
26. nadzór nad prawidłowym i terminowym realizowaniem zadań windykacyjnych,
27. nadzór nad terminowym ściąganiem należności, dochodzeniem roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
28. współpraca z innymi referatami w zakresie pozyskiwania, wykorzystywania i rozliczania środków z dofinansowaniem unijnym i zewnętrznym,
29. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników podległych:
a) udział w rekrutacji nowych pracowników,
b) wprowadzanie nowego pracownika w zakres obowiązków, w tym przeszkolenie na stanowisku pracy,
c) planowanie i udzielanie urlopów,
d) planowanie szkoleń zewnętrznych,
e) udział w okresowej ocenie pracowników,
30. przestrzeganie polityki organizacji dotyczącej zarządzania ryzykiem
w zakresie mającym wpływ na pełnione obowiązki,
31. składanie kontrasygnaty na dokumentach, w których wyrażona jest czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, w czasie nieobecności Skarbnika, w ramach posiadanych upoważnień,
32. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Dokumenty można składać do w terminie do dnia 31.01.2023 r., do godziny 11:00. Więcej informacji na bip.gminawolin.pl/strony/16567.dhtml

Jarosław Niewinczany
Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego i Spraw Społecznych


komentarzy: 36, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodając komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Politykę prywatności.

Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
Oglądasz 1-36 z 36

Gość • Środa [08.02.2023, 10:41:22] • [IP: 80.51.207.***]

Burmistrz jest mgr inż. jakby co.

Gość • Niedziela [05.02.2023, 11:41:38] • [IP: 176.221.123.**]

Ciekawe jakie kwalifikacje ma Burmistrz tej metropolii -hehe

Gość • Sobota [04.02.2023, 22:09:14] • [IP: 176.221.122.**]

Wymagania za 5 tys be like :

Gość • Sobota [28.01.2023, 08:38:05] • [IP: 176.221.123.**]

Oczekiwania z kosmosu. Ustawka

Gość • Czwartek [26.01.2023, 16:08:50] • [IP: 31.11.128.***]

To raczej chyba urzad gminy a nie urzad miasta panie redaktorze.

Gość • Poniedziałek [23.01.2023, 20:13:40] • [IP: 88.218.253.***]

234 siedź w tym kołchozie i nie dyskutuj. Powinieneś być wdzięczny, że metropolia Świnoujście w ogóle się interesuje taką prowincją jak Wolin.

Gość • Niedziela [22.01.2023, 15:14:07] • [IP: 83.20.234.**]

Co do władz nie wypowiem się, ale ci co krytykują Wolin, odczepcie się od Wolina, wsadźcie nosy w kraty zabetonowanych wydm i podziwiajcie blokowiska z ulicy, za którą musicie słono płacić, a w zimie brnąć w zaspach śnieżnych po bułkę. Uciekłam z tej betonozy i cieszę się że do Wolina, który ma klimat historię i swój niepowtarzalny urok i dla tych którzy to lubią, jest cudny, a jak się komuś nie podoba jest przecież tyle ''szklanych miast'' i tyle wydumanych atrakcji, tylko brać.

Gość • Sobota [21.01.2023, 20:41:22] • [IP: 5.173.29.***]

Miasto może i brzydkie, ale wychodzi z dołka, a imprez ma tyle, i to wysokiej jakości, ze mogłoby jeszcze podzielić się ze Świnoujściem.

Gość • Sobota [21.01.2023, 18:16:25] • [IP: 178.235.146.*]

Dużo oczekiwań, brak sprecyzowania, co w zamian, no ale w obecnej rzeczywistości nic mnie już nie dziwi

Gość • Sobota [21.01.2023, 16:28:26] • [IP: 46.76.73.**]

A co Pani poszła na emeryturę i zatrudnicie ja od nowa.:) Dziś na główna księgowa nie są potrzebne aż takie wymogi kto to pisal;) znowu pod kogoś usłane to zapotrzebowanie. Wszystko tu się odbywa po znajomości od sprzątacza po resztę załogi.Hehe. Tam przy zdrowych zmysłach nikt nie pójdzie bo się już przepisy pokończyły na wytyczne z gory;) i jeszcze biegły rewident. Śmich na sali;)

Gość • Sobota [21.01.2023, 16:02:39] • [IP: 5.173.155.**]

Proszę Państwa, Wolin jest straszny wizualnie, ale przynajmniej ma dzielnicę utrzymaną w jednolitym stylu. Jest to. ... osada wikingów.

Gość • Sobota [21.01.2023, 15:58:27] • [IP: 5.173.29.***]

Ciekawe jaka płaca za taki zakres obowiązków i ogromną odpowiedzialność...

Gość • Sobota [21.01.2023, 15:09:13] • [IP: 89.151.36.***]

Jedyną alternatywą i zbawicielem jest Trzaskowski...

Gość • Sobota [21.01.2023, 15:06:28] • [IP: 89.151.36.***]

Gość • Sobota [21.01.2023, 14:47:15] • [IP: 176.221.122.***] Ty wierzysz w to co mówisz ? - ruska onuco

Gość • Sobota [21.01.2023, 14:47:15] • [IP: 176.221.122.***]

Powinni się trzymać z daleka od pisowców i ich wielbicieli, bo ci zrujnują do końca gminę, tak jak zrujnowali naszą Polskę.

Gość • Sobota [21.01.2023, 13:42:41] • [IP: 185.210.38.***]

Wolinowi pomoże tylko zaoranie i odbudowanie od 0. Jest to miasto tak paskudne i zapomniane, że aż oczy bolą gdy się tamtędy przejeżdża.

Gość • Sobota [21.01.2023, 12:53:32] • [IP: 88.218.253.***]

Taka orka w magistracie a miasto zapuszczone jak Wiaźma w ZSRR:))) to po cholere tak tyrać skoro nie ma to odbicia na estetyce Wolina.

Gość • Sobota [21.01.2023, 12:05:22] • [IP: 176.221.123.***]

Duzy Zakres Obowiązków jak na Jedną osobę Tam trzeba stworzyc Wydział Zarządzania

Gość • Sobota [21.01.2023, 11:49:47] • [IP: 88.218.253.***]

246 dokładnie:) to może być cokolwiek :))))

Gość • Sobota [21.01.2023, 11:36:50] • [IP: 37.248.214.***]

Zatrudnijcie Tuska on was wyleczy z pieniędzy

Gość • Sobota [21.01.2023, 11:33:46] • [IP: 178.238.246.***]

Wisienka na torcie- 32. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Gość • Sobota [21.01.2023, 11:24:02] • [IP: 46.205.136.**]

Oprocz dobrej piekarni nic tam nie ma

Gość • Sobota [21.01.2023, 11:21:03] • [IP: 46.205.136.**]

Żeby głupcy z rekomendacją się nie pchali to muszą być takie obwarowania wymogowe. Brawo brawisimo.

Gość • Sobota [21.01.2023, 10:58:31] • [IP: 88.218.253.***]

Lista wymagań jak dla robota a nie dla człowieka. Praca cięższa niż w łagrze, całego dnia nie starczy by to wykonać. Koszmar jakiś.

Gość • Sobota [21.01.2023, 10:48:43] • [IP: 89.151.33.**]

JEDEN KSIĘGOWY KRADNIE WIĘCEJ, A DRUGI MNIEJ.

Gość • Sobota [21.01.2023, 10:08:07] • [IP: 2.106.93.**]

Lista wymagań imponująca, buahahaha

Gość • Sobota [21.01.2023, 09:14:42] • [IP: 178.238.253.**]

Duże wymagania ma Burmistrz

Betty • Sobota [21.01.2023, 09:11:18] • [IP: 80.208.67.**]

Zapomnieli dopisać: KREATYWNY

Gość • Sobota [21.01.2023, 08:53:35] • [IP: 176.221.122.***]

Moze niech wezma naszych specjalistow? Glownie tych co zarzacaja ruchem, komunikacja, remontami, inwestycjami, dofinansowaniami. U nas juz dawno osiagneli szczyt swoich mozliwosci i potrzeba im zmiana miejsca pracy.

Gość • Sobota [21.01.2023, 08:30:17] • [IP: 178.235.147.***]

Kogo to obchodzi?

Gość • Sobota [21.01.2023, 07:41:16] • [IP: 84.59.112.***]

Ktoś się znajdzie, głupich nie brakuje :)

Gość • Sobota [21.01.2023, 01:12:45] • [IP: 62.69.229.**]

Ciekawe, wymagania jak dla wszystkich urzędników. Czy wszyscy pracownicy pójdą w skarpetkach a główny księgowy zgarnie ich wynagrodzenie?

Gość • Piątek [20.01.2023, 23:20:18] • [IP: 89.151.34.**]

A co To ma wspólnego ze Świnoujściem? Bawicie się w inny portal co dalje wpisy z Choszczna?

Gość • Piątek [20.01.2023, 23:05:18] • [IP: 37.248.179.***]

Ogłowione drzewa - masakra!

Gość • Piątek [20.01.2023, 22:47:10] • [IP: 87.249.135.***]

Wolin jest tak szkaradnie zapuszczony. To miasto jest strasznie zarządzane i dziwie się mieszkańcom, że wybierają sobie takie władze. Jak się wjeżdża tam to ma się wrażenie, że to jakieś wczesne lata 2000. Koszmar. Jak można tak zrujnować miasto z taką historią. Ma się wrażenie wręcz, że te władze nic tam nie robią. Nic dla mieszkańców tego miasta. Jakby wymarłe. Ludzie ogarnijcie się.

Gość • Piątek [20.01.2023, 22:38:14] • [IP: 185.220.102.***]

LEGITYMACJA PIS WYMAGANA?

Oglądasz 1-36 z 36
■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344
■ Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Flukowskiego w Świnoujściu ma przyjemność zaprosić w dniu 4 października (środa) o godz. 17:00 – na spotkanie autorskie z Panią Anną Partyka-Judge oraz prezentację jej dotychczasowych dokonań twórczych. Pani Anna pochodzi ze Świnoujścia, od lat mieszka poza granicami kraju. Debiutowała jako autorka wierszy, pełniła nawet przez kilka kadencji funkcję prezesa Klubu Literackiego „Na Wyspie”. Dzisiaj realizuje się jako pisarka powieści: kryminał, sensacja, thriller, literatura obyczajowa, romans, literatura dziecięca – to jej domeny twórcze. Zapraszamy serdecznie. Wstęp wolny! ■ Nie Stawa Młyny czyli "biały wiatrak", jest symbolem Świnoujścia pod rządami prezydenta Żmurkiewicza, tylko umierające i uschnięte drzewa w mieście. To wymowny i smutny symbol Świnoujścia zarządzanego zbyt długo przez prezydenta Żmurkiewicza i jego zastępców Michalską i Sujkę. To, co dzieje się na ulicy Uzdrowiskowej, to nie tylko zaniedbanie - to skandal. Młode drzewa, które miały być ozdobą naszej dzielnicy nadmorskiej, umierają jedno po drugim, pozostawiając po sobie pustkę i żal. Za zieleń odpowiada Wydział Infrastruktury Zieleni Miejskiej i jego naczelnik, Jacek Antczak. Jak to możliwe, że w XXI wieku, w czasach kryzysu klimatycznego, nie potrafimy zadbać o żywe młode drzewa? ■ Mieszkaniec alarmuje: Bobry w parku Zdrojowym niszczą drzewa! Czy nie nadszedł czas na interwencję? Mieszkaniec naszego miasta postanowił przesłać zdjęcia do redakcji, które robią wrażenie. Na fotografiach widzimy drzewa w parku Zdrojowym, które zostały uszkodzone przez bobry. Jego pytanie jest proste: "Ile jeszcze drzew musi paść, aby przeniesiono te zwierzęta do parku Wolińskiego lub innego miejsca bardziej dostosowanego do ich naturalnych potrzeb?" ■