POGODA

Reklama


Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Piątek [20.01.2023, 22:09:51] • Wolin

Ogłoszenie o naborze - Główny księgowy

Ogłoszenie o naborze - Główny księgowy

fot. iswinoujscie.pl

BURMISTRZ WOLINA ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze „Główny księgowy, Kierownik Referatu Gospodarki Finansowej” w Urzędzie Miejskim w Wolinie.

I. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4. nieposzlakowana opinia,
5. znajomość języka polskiego, w mowie i piśmie, w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
6. spełnianie jednego z poniższych warunków:
a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
c) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
7. posiadanie 5-letniego stażu pracy,
8. dobra znajomość m. in. ustaw o: finansach publicznych, rachunkowości, samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, postępowaniu egzekucyjnym w administracji, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego,
9. dobra znajomość rozporządzeń, w szczególności: dotyczących zasad rachunkowości i planów kont, dla jednostek sektora finansów publicznych, w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego w jednostce samorządu terytorialnego,
2. posiadanie doświadczenia na stanowiskach kierowniczych,
3. praktyczna znajomość w zakresie księgowości budżetowej, planowania i wykonywania budżetu, sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
4. praktyczna znajomość w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia rachunkowości budżetowej, dekretacji dokumentów, sporządzania sprawozdawczości budżetowej, rozliczania inwestycji w jednostkach budżetowych,
5. umiejętność: zarządzania zasobami ludzkimi, pracy pod presją czasu, analitycznego oraz logicznego myślenia, korzystania i stosowania przepisów prawnych, pracy w zespole, dokładność, rzetelność, systematyczność,
6. znajomość obsługi: systemu FK „Ratusz” firmy Rekord, MS Office, programów finansowo-księgowych, programów bankowości elektronicznej.

II. Zakres obowiązków:
1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
2. Nadzorowanie gospodarki środkami budżetowymi, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wydatkowania środków oraz zawierania umów z punktu widzenia przepisów finansowych.
3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
5. Prawidłowe gospodarowanie sumami depozytowymi.
6. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych.
7. Opracowanie wewnętrznych dokumentów i zarządzeń niezbędnych do prawidłowego działania w zakresie rachunkowości.
8. Kontrola windykacji należności.
9. Rozliczanie inwentaryzacji majątku.
10. Przygotowanie analiz, sprawozdań budżetowych i finansowych oraz innych bieżących informacji.
11. Rozdział pracy podległym pracownikom, zgodnie z ich zakresami czynności, sprawowanie kontroli i nadzoru nad prawidłowością i terminowością wykonywanych prac.
12. Przygotowywanie decyzji w zakresie podatku od spadków i darowizn.
13. Wykonywanie innych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji Głównego Księgowego.

Powyższe obowiązki są realizowane w szczególności poprzez:
1. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości Urzędu Miejskiego,
2. organizowanie, nadzorowanie i współuczestniczenie w ustaleniu rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
3. dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej dowodów księgowych,
4. prowadzenie ksiąg rachunkowych dla organu,
5. sporządzanie bilansu z wykonania budżetu,
6. sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego,
7. dokonywanie odpisów dla izb rolniczych oraz na ZFŚS,
8. prowadzenie rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi gminy,
9. przekazywanie i rozliczanie udzielonych dotacji celowych,
10. dokonywanie okresowych analiz wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji gminy,
11. kształtowanie polityki rachunkowości poprzez opracowywanie i aktualizację zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Wolinie – jednostka i organ,
12. opracowywanie i aktualizację procedur i instrukcji regulujących gospodarkę finansową urzędu i wnioskowanie do Burmistrza o dokonanie zmian w wewnętrznych przepisach finansowych,
13. monitorowanie realizacji polityki rachunkowości z uwzględnieniem wyników kontroli, audytów, wymogów wytycznych do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym oraz zaleceń Skarbnika Gminy Wolin,
14. inicjowanie działań mających na celu usprawnianie funkcjonowania przebiegu operacji gospodarczych i finansowych,
15. kierowanie pracą podległych pracowników Referatu Gospodarki Finansowej,
16. dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie pracy zespołów księgowości i podatków,
17. nadzór nad prawidłowością bieżących rozliczeń wynikających z zatrudnienia pracowników, w tym publiczno-prawnych (naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń, zasiłków, składek ZUS, PFRON, PPK, zaliczek US, itp.),
18. nadzór w zakresie ewidencji i rozliczenia podatków oraz opłat (podatki dochodowe, lokalne, VAT itp.),
19. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
20. kontrola przestrzegania przepisów prawa i regulacji wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu,
21. współudział przy opracowywaniu projektu budżetu w zakresie realizowanym przez Referat,
22. kontrola i analiza wykonywania budżetu zgodnie z okresami sprawozdawczymi,
23. kontrola i nadzór nad prawidłowym sporządzaniem jednostkowych sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych gminy,
24. sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i ich terminowe przekazywanie,
25. współpraca z głównymi księgowymi jednostek organizacyjnych gminy,
26. nadzór nad prawidłowym i terminowym realizowaniem zadań windykacyjnych,
27. nadzór nad terminowym ściąganiem należności, dochodzeniem roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
28. współpraca z innymi referatami w zakresie pozyskiwania, wykorzystywania i rozliczania środków z dofinansowaniem unijnym i zewnętrznym,
29. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników podległych:
a) udział w rekrutacji nowych pracowników,
b) wprowadzanie nowego pracownika w zakres obowiązków, w tym przeszkolenie na stanowisku pracy,
c) planowanie i udzielanie urlopów,
d) planowanie szkoleń zewnętrznych,
e) udział w okresowej ocenie pracowników,
30. przestrzeganie polityki organizacji dotyczącej zarządzania ryzykiem
w zakresie mającym wpływ na pełnione obowiązki,
31. składanie kontrasygnaty na dokumentach, w których wyrażona jest czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, w czasie nieobecności Skarbnika, w ramach posiadanych upoważnień,
32. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Dokumenty można składać do w terminie do dnia 31.01.2023 r., do godziny 11:00. Więcej informacji na bip.gminawolin.pl/strony/16567.dhtml

Jarosław Niewinczany
Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego i Spraw Społecznych


komentarzy: 36, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodając komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Politykę prywatności.

Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
Oglądasz 26-36 z 36

Gość • Sobota [21.01.2023, 16:02:39] • [IP: 5.173.155.**]

Proszę Państwa, Wolin jest straszny wizualnie, ale przynajmniej ma dzielnicę utrzymaną w jednolitym stylu. Jest to. ... osada wikingów.

Gość • Sobota [21.01.2023, 16:28:26] • [IP: 46.76.73.**]

A co Pani poszła na emeryturę i zatrudnicie ja od nowa.:) Dziś na główna księgowa nie są potrzebne aż takie wymogi kto to pisal;) znowu pod kogoś usłane to zapotrzebowanie. Wszystko tu się odbywa po znajomości od sprzątacza po resztę załogi.Hehe. Tam przy zdrowych zmysłach nikt nie pójdzie bo się już przepisy pokończyły na wytyczne z gory;) i jeszcze biegły rewident. Śmich na sali;)

Gość • Sobota [21.01.2023, 18:16:25] • [IP: 178.235.146.*]

Dużo oczekiwań, brak sprecyzowania, co w zamian, no ale w obecnej rzeczywistości nic mnie już nie dziwi

Gość • Sobota [21.01.2023, 20:41:22] • [IP: 5.173.29.***]

Miasto może i brzydkie, ale wychodzi z dołka, a imprez ma tyle, i to wysokiej jakości, ze mogłoby jeszcze podzielić się ze Świnoujściem.

Gość • Niedziela [22.01.2023, 15:14:07] • [IP: 83.20.234.**]

Co do władz nie wypowiem się, ale ci co krytykują Wolin, odczepcie się od Wolina, wsadźcie nosy w kraty zabetonowanych wydm i podziwiajcie blokowiska z ulicy, za którą musicie słono płacić, a w zimie brnąć w zaspach śnieżnych po bułkę. Uciekłam z tej betonozy i cieszę się że do Wolina, który ma klimat historię i swój niepowtarzalny urok i dla tych którzy to lubią, jest cudny, a jak się komuś nie podoba jest przecież tyle ''szklanych miast'' i tyle wydumanych atrakcji, tylko brać.

Gość • Poniedziałek [23.01.2023, 20:13:40] • [IP: 88.218.253.***]

234 siedź w tym kołchozie i nie dyskutuj. Powinieneś być wdzięczny, że metropolia Świnoujście w ogóle się interesuje taką prowincją jak Wolin.

Gość • Czwartek [26.01.2023, 16:08:50] • [IP: 31.11.128.***]

To raczej chyba urzad gminy a nie urzad miasta panie redaktorze.

Gość • Sobota [28.01.2023, 08:38:05] • [IP: 176.221.123.**]

Oczekiwania z kosmosu. Ustawka

Gość • Sobota [04.02.2023, 22:09:14] • [IP: 176.221.122.**]

Wymagania za 5 tys be like :

Gość • Niedziela [05.02.2023, 11:41:38] • [IP: 176.221.123.**]

Ciekawe jakie kwalifikacje ma Burmistrz tej metropolii -hehe

Gość • Środa [08.02.2023, 10:41:22] • [IP: 80.51.207.***]

Burmistrz jest mgr inż. jakby co.

Oglądasz 26-36 z 36
■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344
■ 22 maja 2024 r. (środa) o godz. 17:00 w CEZiT przy ul. Gdyńskiej 26 w Świnoujściu odbędą się "Drzwi Otwarte" dla ósmoklasistów. Serdecznie zapraszamy! ■ Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz w Świnoujściu, informuje że w związku z konserwacją sieci, węzła i instalacji przez PEC w dniu 22.05.2024 r. (środa) Pływalnia na Uznam Arenie przy ul. Grodzkiej 5, będzie w tym dniu NIECZYNNA. Jednocześnie informujemy, że hala sportowa i siłownia na tym obiekcie, będzie funkcjonować bez zmian ■ Już 19 maja hala sportowa SP nr 1 przy ul. Witosa w Świnoujściu zamieni się w arenę pełną tańca i emocji. Ponad 200 tancerzy z sześciu szkół tanecznych z różnych miast, w tym ze Szczecina, Kołobrzegu i Rzeszowa, stanie do rywalizacji w Turnieju Tańca Nowoczesnego „Roztańczone Wyspy”. ■ Nowi zastępcy: Joanna Agatowska będzie miała dwóch zastępców. Zastępcą do spraw społecznych będzie pan Roman Kucierski, zastępcą do spraw inwestycyjnych będzie pan Arkadiusz Mazepa. Natomiast sekretarzem miasta zostanie pan Paweł Juras ■ Ryszard Teterycz Przewodniczącym Rady Miasta Świnoujścia ! Nowy przewodniczący był jedynym zgłoszonym kandydatem. Poparło go 19 radnych. 2 było przeciw ■ 21 nowych radnych Rady Miasta Świnoujście odebrało zaświadczenia o wyborze oraz uroczyście złożyło ślubowanie. Wśród nich jest wielu społeczników. Na tej samej sesji nowa prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska złożyła ślubowanie i formalnie objęła urząd. ■ Na poniedziałek 6 maja 2024r. Komisarz Wyborczy w Szczecinie zwołał I sesję Rady Miasta Świnoujście IX kadencji. Obrady odbędą się w sali numer 315 Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Wojska Polskiego 1/5. Początek o godzinie 10.00. Porządek obrad 1. Otwarcie inauguracyjnej sesji rady. 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego. 3. Złożenie ślubowania przez radnych. 4. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór przewodniczącego rady. 6. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Prezydenta Miasta Świnoujście. 7. Złożenie ślubowania przez prezydenta. 8. Zakończenie obrad ■ Joanna Agatowska Prezydentem Świnoujścia w I turze! To historyczne zwycięstwo! Oczywiście musi być potwierdzone oficjalnymi danymi z PKW ale na podstawie protokołów z 27 komisji wyborczych w Świnoujściu Joanna Agatowska w mistrzowskim stylu pokonała trzech swoich konkurentów i w I turze została prezydentem Świnoujścia! ■ Ostateczne rozliczenie tunelu nie zostało jeszcze dokonane. Nastąpi po wydaniu Świadectwa Wykonania, co spodziewane jest ok. września br. Roszczenia obu stron w związku z prowadzonymi mediacjami są objęte tajemnicą mediacji - tłumaczy Jarosław Jaz Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Świnoujście ■