POGODA

Reklama


Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Piątek [20.01.2023, 22:09:51] • Wolin

Ogłoszenie o naborze - Główny księgowy

Ogłoszenie o naborze - Główny księgowy

fot. iswinoujscie.pl

BURMISTRZ WOLINA ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze „Główny księgowy, Kierownik Referatu Gospodarki Finansowej” w Urzędzie Miejskim w Wolinie.

I. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4. nieposzlakowana opinia,
5. znajomość języka polskiego, w mowie i piśmie, w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
6. spełnianie jednego z poniższych warunków:
a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
c) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
7. posiadanie 5-letniego stażu pracy,
8. dobra znajomość m. in. ustaw o: finansach publicznych, rachunkowości, samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, postępowaniu egzekucyjnym w administracji, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego,
9. dobra znajomość rozporządzeń, w szczególności: dotyczących zasad rachunkowości i planów kont, dla jednostek sektora finansów publicznych, w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego w jednostce samorządu terytorialnego,
2. posiadanie doświadczenia na stanowiskach kierowniczych,
3. praktyczna znajomość w zakresie księgowości budżetowej, planowania i wykonywania budżetu, sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
4. praktyczna znajomość w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia rachunkowości budżetowej, dekretacji dokumentów, sporządzania sprawozdawczości budżetowej, rozliczania inwestycji w jednostkach budżetowych,
5. umiejętność: zarządzania zasobami ludzkimi, pracy pod presją czasu, analitycznego oraz logicznego myślenia, korzystania i stosowania przepisów prawnych, pracy w zespole, dokładność, rzetelność, systematyczność,
6. znajomość obsługi: systemu FK „Ratusz” firmy Rekord, MS Office, programów finansowo-księgowych, programów bankowości elektronicznej.

II. Zakres obowiązków:
1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
2. Nadzorowanie gospodarki środkami budżetowymi, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wydatkowania środków oraz zawierania umów z punktu widzenia przepisów finansowych.
3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
5. Prawidłowe gospodarowanie sumami depozytowymi.
6. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych.
7. Opracowanie wewnętrznych dokumentów i zarządzeń niezbędnych do prawidłowego działania w zakresie rachunkowości.
8. Kontrola windykacji należności.
9. Rozliczanie inwentaryzacji majątku.
10. Przygotowanie analiz, sprawozdań budżetowych i finansowych oraz innych bieżących informacji.
11. Rozdział pracy podległym pracownikom, zgodnie z ich zakresami czynności, sprawowanie kontroli i nadzoru nad prawidłowością i terminowością wykonywanych prac.
12. Przygotowywanie decyzji w zakresie podatku od spadków i darowizn.
13. Wykonywanie innych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji Głównego Księgowego.

Powyższe obowiązki są realizowane w szczególności poprzez:
1. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości Urzędu Miejskiego,
2. organizowanie, nadzorowanie i współuczestniczenie w ustaleniu rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
3. dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej dowodów księgowych,
4. prowadzenie ksiąg rachunkowych dla organu,
5. sporządzanie bilansu z wykonania budżetu,
6. sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego,
7. dokonywanie odpisów dla izb rolniczych oraz na ZFŚS,
8. prowadzenie rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi gminy,
9. przekazywanie i rozliczanie udzielonych dotacji celowych,
10. dokonywanie okresowych analiz wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji gminy,
11. kształtowanie polityki rachunkowości poprzez opracowywanie i aktualizację zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Wolinie – jednostka i organ,
12. opracowywanie i aktualizację procedur i instrukcji regulujących gospodarkę finansową urzędu i wnioskowanie do Burmistrza o dokonanie zmian w wewnętrznych przepisach finansowych,
13. monitorowanie realizacji polityki rachunkowości z uwzględnieniem wyników kontroli, audytów, wymogów wytycznych do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym oraz zaleceń Skarbnika Gminy Wolin,
14. inicjowanie działań mających na celu usprawnianie funkcjonowania przebiegu operacji gospodarczych i finansowych,
15. kierowanie pracą podległych pracowników Referatu Gospodarki Finansowej,
16. dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie pracy zespołów księgowości i podatków,
17. nadzór nad prawidłowością bieżących rozliczeń wynikających z zatrudnienia pracowników, w tym publiczno-prawnych (naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń, zasiłków, składek ZUS, PFRON, PPK, zaliczek US, itp.),
18. nadzór w zakresie ewidencji i rozliczenia podatków oraz opłat (podatki dochodowe, lokalne, VAT itp.),
19. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
20. kontrola przestrzegania przepisów prawa i regulacji wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu,
21. współudział przy opracowywaniu projektu budżetu w zakresie realizowanym przez Referat,
22. kontrola i analiza wykonywania budżetu zgodnie z okresami sprawozdawczymi,
23. kontrola i nadzór nad prawidłowym sporządzaniem jednostkowych sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych gminy,
24. sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i ich terminowe przekazywanie,
25. współpraca z głównymi księgowymi jednostek organizacyjnych gminy,
26. nadzór nad prawidłowym i terminowym realizowaniem zadań windykacyjnych,
27. nadzór nad terminowym ściąganiem należności, dochodzeniem roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
28. współpraca z innymi referatami w zakresie pozyskiwania, wykorzystywania i rozliczania środków z dofinansowaniem unijnym i zewnętrznym,
29. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników podległych:
a) udział w rekrutacji nowych pracowników,
b) wprowadzanie nowego pracownika w zakres obowiązków, w tym przeszkolenie na stanowisku pracy,
c) planowanie i udzielanie urlopów,
d) planowanie szkoleń zewnętrznych,
e) udział w okresowej ocenie pracowników,
30. przestrzeganie polityki organizacji dotyczącej zarządzania ryzykiem
w zakresie mającym wpływ na pełnione obowiązki,
31. składanie kontrasygnaty na dokumentach, w których wyrażona jest czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, w czasie nieobecności Skarbnika, w ramach posiadanych upoważnień,
32. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Dokumenty można składać do w terminie do dnia 31.01.2023 r., do godziny 11:00. Więcej informacji na bip.gminawolin.pl/strony/16567.dhtml

Jarosław Niewinczany
Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego i Spraw Społecznych


komentarzy: 36, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodając komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Politykę prywatności.

Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
Oglądasz 26-36 z 36

Gość • Sobota [21.01.2023, 10:08:07] • [IP: 2.106.93.**]

Lista wymagań imponująca, buahahaha

Gość • Sobota [21.01.2023, 09:14:42] • [IP: 178.238.253.**]

Duże wymagania ma Burmistrz

Betty • Sobota [21.01.2023, 09:11:18] • [IP: 80.208.67.**]

Zapomnieli dopisać: KREATYWNY

Gość • Sobota [21.01.2023, 08:53:35] • [IP: 176.221.122.***]

Moze niech wezma naszych specjalistow? Glownie tych co zarzacaja ruchem, komunikacja, remontami, inwestycjami, dofinansowaniami. U nas juz dawno osiagneli szczyt swoich mozliwosci i potrzeba im zmiana miejsca pracy.

Gość • Sobota [21.01.2023, 08:30:17] • [IP: 178.235.147.***]

Kogo to obchodzi?

Gość • Sobota [21.01.2023, 07:41:16] • [IP: 84.59.112.***]

Ktoś się znajdzie, głupich nie brakuje :)

Gość • Sobota [21.01.2023, 01:12:45] • [IP: 62.69.229.**]

Ciekawe, wymagania jak dla wszystkich urzędników. Czy wszyscy pracownicy pójdą w skarpetkach a główny księgowy zgarnie ich wynagrodzenie?

Gość • Piątek [20.01.2023, 23:20:18] • [IP: 89.151.34.**]

A co To ma wspólnego ze Świnoujściem? Bawicie się w inny portal co dalje wpisy z Choszczna?

Gość • Piątek [20.01.2023, 23:05:18] • [IP: 37.248.179.***]

Ogłowione drzewa - masakra!

Gość • Piątek [20.01.2023, 22:47:10] • [IP: 87.249.135.***]

Wolin jest tak szkaradnie zapuszczony. To miasto jest strasznie zarządzane i dziwie się mieszkańcom, że wybierają sobie takie władze. Jak się wjeżdża tam to ma się wrażenie, że to jakieś wczesne lata 2000. Koszmar. Jak można tak zrujnować miasto z taką historią. Ma się wrażenie wręcz, że te władze nic tam nie robią. Nic dla mieszkańców tego miasta. Jakby wymarłe. Ludzie ogarnijcie się.

Gość • Piątek [20.01.2023, 22:38:14] • [IP: 185.220.102.***]

LEGITYMACJA PIS WYMAGANA?

Oglądasz 26-36 z 36
■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344
■ 6 czerwca 2024 roku do Urzędu Miasta Świnoujście wpłynęła oferta Fundacji Wiatr w Żagle na realizację zadania publicznego pod nazwą: szkolenie pod tytułem „Odkrywanie autyzmu” Termin realizacji zadania: od 28.06.2024 r. do 5.07.2024 r. Oferta znajduje się do wglądu w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej. W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, i na stronie internetowej Miasta Świnoujście, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Ewentualne uwagi można zgłaszać do dnia 14 czerwca 2024 roku w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/2, w godzinach od 7.00 do 15.00. ■ Mamy przyjemność zaprosić na koncert w ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum, który odbędzie się w Świnoujściu. 22 czerwca o godz. 19.00 ze sceny wybrzmią największe przeboje muzyki filmowej. Bilety w cenie 40 złotych do nabycia w kasach MDK oraz przez internet. Więcej w załącznikach ■ Zapraszamy na Otwarty Dzień w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu! 08.06 (sobota) 14:00 - 17:00 Przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji: 2 Dmuchańce, Strefa Animacyjna, Zwiedzanie Schroniska, Strzelanie z Łuku, Popcorn. Przyjdźcie z całą rodziną, spędźcie miło czas i poznajcie naszych podopiecznych! To doskonała okazja, by dowiedzieć się więcej o naszej działalności oraz jak możecie pomóc bezdomnym zwierzętom. Do zobaczenia! ■ Jeden z promów Karsibór pojawi się w czerwcu na przeprawie Warszów. Powodem jest awaria chłodzenia na promie Bielik i konieczność jego remontu. Zmiany planowane są w dniach 03-10 czerwca. W związku z awarią systemu chłodzenia na promie Bielik I i pilnej konieczności jego remontu, na przeprawie miejskiej przez tydzień będą w eksploatacji promy: Bielik III i Karsibór I. Promy Bielik II (w trakcie planowanego remontu pędników) i Bielik IV (w trakcie planowanego remontu silnika głównego) wyłączone są z eksploatacji do końca czerwca. ■ Terminal kontenerowy do poprawki. Naruszono lub zignorowano szereg przepisów. Podczas podejmowania decyzji o lokalizacji terminala kontenerowego w Świnoujściu naruszono lub pominięto szereg przepisów. Całkowicie zignorowano kwestię m.in. interesu mieszkańców, uciążliwości, które odczuje lokalna społeczność, ale także bezpieczeństwa państwa w sytuacji, gdy inwestycja powstaje w sąsiedztwie terminala LNG. Świnoujski samorząd chce naprawić te błędy i odwołał się od wspomnianej decyzji Adama Rudawskiego, wojewody zachodniopomorskiego. Działania podjęto w szeroko pojętym interesie społecznym, w nadziei, że głos samorządu w końcu zostanie wysłuchany i uwzględniony. Nie było konsultacji, referendum, rzetelnych opracowań… ■ Druga edycja "Roztańczonych wysp" pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Świnoujście znów przyniosła niezapomniane chwile. Ponad 200 tancerzy z różnych regionów zaprezentowało swoje umiejętności, w tym zespoły z Dance Studio Paa Szczecin, Good Dance Academy Dobra, Strefy Ruchu Dagmara Błaszczak Nowogard oraz lokalne kluby Atu i 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Dla wielu młodych tancerzy była to pierwsza okazja do występu przed publicznością, co wzbudzało wyjątkowe emocje wśród ich rodziców. Najlepsze zespoły, które zdobyły nagrody Grand Prix, to Dance Studio Paa, Good Dance Academy oraz Studio Tańca "Etiuda". Sponsorem nagród była Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Słowianin” w Świnoujściu. Organizacja tego wydarzenia była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób. Serdecznie dziękujemy trenerom Agacie Midzie, Marcie Zienkiewicz oraz rodzicom tancerzy za ich wsparcie. Specjalne podziękowania składamy Pani Prezydent Joannie Agatowskiej za jej obecność i wsparcie ■ Nowi zastępcy: Joanna Agatowska będzie miała dwóch zastępców. Zastępcą do spraw społecznych będzie pan Roman Kucierski, zastępcą do spraw inwestycyjnych będzie pan Arkadiusz Mazepa. Natomiast sekretarzem miasta zostanie pan Paweł Juras ■ Ryszard Teterycz Przewodniczącym Rady Miasta Świnoujścia ! Nowy przewodniczący był jedynym zgłoszonym kandydatem. Poparło go 19 radnych. 2 było przeciw ■ 21 nowych radnych Rady Miasta Świnoujście odebrało zaświadczenia o wyborze oraz uroczyście złożyło ślubowanie. Wśród nich jest wielu społeczników. Na tej samej sesji nowa prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska złożyła ślubowanie i formalnie objęła urząd. ■ Na poniedziałek 6 maja 2024r. Komisarz Wyborczy w Szczecinie zwołał I sesję Rady Miasta Świnoujście IX kadencji. Obrady odbędą się w sali numer 315 Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Wojska Polskiego 1/5. Początek o godzinie 10.00. Porządek obrad 1. Otwarcie inauguracyjnej sesji rady. 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego. 3. Złożenie ślubowania przez radnych. 4. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór przewodniczącego rady. 6. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Prezydenta Miasta Świnoujście. 7. Złożenie ślubowania przez prezydenta. 8. Zakończenie obrad ■ Joanna Agatowska Prezydentem Świnoujścia w I turze! To historyczne zwycięstwo! Oczywiście musi być potwierdzone oficjalnymi danymi z PKW ale na podstawie protokołów z 27 komisji wyborczych w Świnoujściu Joanna Agatowska w mistrzowskim stylu pokonała trzech swoich konkurentów i w I turze została prezydentem Świnoujścia! ■ Ostateczne rozliczenie tunelu nie zostało jeszcze dokonane. Nastąpi po wydaniu Świadectwa Wykonania, co spodziewane jest ok. września br. Roszczenia obu stron w związku z prowadzonymi mediacjami są objęte tajemnicą mediacji - tłumaczy Jarosław Jaz Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Świnoujście ■