POGODA

Reklama


Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Piątek [20.01.2023, 22:09:51] • Wolin

Ogłoszenie o naborze - Główny księgowy

Ogłoszenie o naborze - Główny księgowy

fot. iswinoujscie.pl

BURMISTRZ WOLINA ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze „Główny księgowy, Kierownik Referatu Gospodarki Finansowej” w Urzędzie Miejskim w Wolinie.

I. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4. nieposzlakowana opinia,
5. znajomość języka polskiego, w mowie i piśmie, w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
6. spełnianie jednego z poniższych warunków:
a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
c) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
7. posiadanie 5-letniego stażu pracy,
8. dobra znajomość m. in. ustaw o: finansach publicznych, rachunkowości, samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, postępowaniu egzekucyjnym w administracji, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego,
9. dobra znajomość rozporządzeń, w szczególności: dotyczących zasad rachunkowości i planów kont, dla jednostek sektora finansów publicznych, w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego w jednostce samorządu terytorialnego,
2. posiadanie doświadczenia na stanowiskach kierowniczych,
3. praktyczna znajomość w zakresie księgowości budżetowej, planowania i wykonywania budżetu, sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
4. praktyczna znajomość w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia rachunkowości budżetowej, dekretacji dokumentów, sporządzania sprawozdawczości budżetowej, rozliczania inwestycji w jednostkach budżetowych,
5. umiejętność: zarządzania zasobami ludzkimi, pracy pod presją czasu, analitycznego oraz logicznego myślenia, korzystania i stosowania przepisów prawnych, pracy w zespole, dokładność, rzetelność, systematyczność,
6. znajomość obsługi: systemu FK „Ratusz” firmy Rekord, MS Office, programów finansowo-księgowych, programów bankowości elektronicznej.

II. Zakres obowiązków:
1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
2. Nadzorowanie gospodarki środkami budżetowymi, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wydatkowania środków oraz zawierania umów z punktu widzenia przepisów finansowych.
3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
5. Prawidłowe gospodarowanie sumami depozytowymi.
6. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych.
7. Opracowanie wewnętrznych dokumentów i zarządzeń niezbędnych do prawidłowego działania w zakresie rachunkowości.
8. Kontrola windykacji należności.
9. Rozliczanie inwentaryzacji majątku.
10. Przygotowanie analiz, sprawozdań budżetowych i finansowych oraz innych bieżących informacji.
11. Rozdział pracy podległym pracownikom, zgodnie z ich zakresami czynności, sprawowanie kontroli i nadzoru nad prawidłowością i terminowością wykonywanych prac.
12. Przygotowywanie decyzji w zakresie podatku od spadków i darowizn.
13. Wykonywanie innych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji Głównego Księgowego.

Powyższe obowiązki są realizowane w szczególności poprzez:
1. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości Urzędu Miejskiego,
2. organizowanie, nadzorowanie i współuczestniczenie w ustaleniu rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
3. dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej dowodów księgowych,
4. prowadzenie ksiąg rachunkowych dla organu,
5. sporządzanie bilansu z wykonania budżetu,
6. sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego,
7. dokonywanie odpisów dla izb rolniczych oraz na ZFŚS,
8. prowadzenie rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi gminy,
9. przekazywanie i rozliczanie udzielonych dotacji celowych,
10. dokonywanie okresowych analiz wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji gminy,
11. kształtowanie polityki rachunkowości poprzez opracowywanie i aktualizację zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Wolinie – jednostka i organ,
12. opracowywanie i aktualizację procedur i instrukcji regulujących gospodarkę finansową urzędu i wnioskowanie do Burmistrza o dokonanie zmian w wewnętrznych przepisach finansowych,
13. monitorowanie realizacji polityki rachunkowości z uwzględnieniem wyników kontroli, audytów, wymogów wytycznych do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym oraz zaleceń Skarbnika Gminy Wolin,
14. inicjowanie działań mających na celu usprawnianie funkcjonowania przebiegu operacji gospodarczych i finansowych,
15. kierowanie pracą podległych pracowników Referatu Gospodarki Finansowej,
16. dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie pracy zespołów księgowości i podatków,
17. nadzór nad prawidłowością bieżących rozliczeń wynikających z zatrudnienia pracowników, w tym publiczno-prawnych (naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń, zasiłków, składek ZUS, PFRON, PPK, zaliczek US, itp.),
18. nadzór w zakresie ewidencji i rozliczenia podatków oraz opłat (podatki dochodowe, lokalne, VAT itp.),
19. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
20. kontrola przestrzegania przepisów prawa i regulacji wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu,
21. współudział przy opracowywaniu projektu budżetu w zakresie realizowanym przez Referat,
22. kontrola i analiza wykonywania budżetu zgodnie z okresami sprawozdawczymi,
23. kontrola i nadzór nad prawidłowym sporządzaniem jednostkowych sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych gminy,
24. sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i ich terminowe przekazywanie,
25. współpraca z głównymi księgowymi jednostek organizacyjnych gminy,
26. nadzór nad prawidłowym i terminowym realizowaniem zadań windykacyjnych,
27. nadzór nad terminowym ściąganiem należności, dochodzeniem roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
28. współpraca z innymi referatami w zakresie pozyskiwania, wykorzystywania i rozliczania środków z dofinansowaniem unijnym i zewnętrznym,
29. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników podległych:
a) udział w rekrutacji nowych pracowników,
b) wprowadzanie nowego pracownika w zakres obowiązków, w tym przeszkolenie na stanowisku pracy,
c) planowanie i udzielanie urlopów,
d) planowanie szkoleń zewnętrznych,
e) udział w okresowej ocenie pracowników,
30. przestrzeganie polityki organizacji dotyczącej zarządzania ryzykiem
w zakresie mającym wpływ na pełnione obowiązki,
31. składanie kontrasygnaty na dokumentach, w których wyrażona jest czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, w czasie nieobecności Skarbnika, w ramach posiadanych upoważnień,
32. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Dokumenty można składać do w terminie do dnia 31.01.2023 r., do godziny 11:00. Więcej informacji na bip.gminawolin.pl/strony/16567.dhtml

Jarosław Niewinczany
Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego i Spraw Społecznych


komentarzy: 36, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodając komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Politykę prywatności.

Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
Oglądasz 1-25 z 36

Gość • Środa [08.02.2023, 10:41:22] • [IP: 80.51.207.***]

Burmistrz jest mgr inż. jakby co.

Gość • Niedziela [05.02.2023, 11:41:38] • [IP: 176.221.123.**]

Ciekawe jakie kwalifikacje ma Burmistrz tej metropolii -hehe

Gość • Sobota [04.02.2023, 22:09:14] • [IP: 176.221.122.**]

Wymagania za 5 tys be like :

Gość • Sobota [28.01.2023, 08:38:05] • [IP: 176.221.123.**]

Oczekiwania z kosmosu. Ustawka

Gość • Czwartek [26.01.2023, 16:08:50] • [IP: 31.11.128.***]

To raczej chyba urzad gminy a nie urzad miasta panie redaktorze.

Gość • Poniedziałek [23.01.2023, 20:13:40] • [IP: 88.218.253.***]

234 siedź w tym kołchozie i nie dyskutuj. Powinieneś być wdzięczny, że metropolia Świnoujście w ogóle się interesuje taką prowincją jak Wolin.

Gość • Niedziela [22.01.2023, 15:14:07] • [IP: 83.20.234.**]

Co do władz nie wypowiem się, ale ci co krytykują Wolin, odczepcie się od Wolina, wsadźcie nosy w kraty zabetonowanych wydm i podziwiajcie blokowiska z ulicy, za którą musicie słono płacić, a w zimie brnąć w zaspach śnieżnych po bułkę. Uciekłam z tej betonozy i cieszę się że do Wolina, który ma klimat historię i swój niepowtarzalny urok i dla tych którzy to lubią, jest cudny, a jak się komuś nie podoba jest przecież tyle ''szklanych miast'' i tyle wydumanych atrakcji, tylko brać.

Gość • Sobota [21.01.2023, 20:41:22] • [IP: 5.173.29.***]

Miasto może i brzydkie, ale wychodzi z dołka, a imprez ma tyle, i to wysokiej jakości, ze mogłoby jeszcze podzielić się ze Świnoujściem.

Gość • Sobota [21.01.2023, 18:16:25] • [IP: 178.235.146.*]

Dużo oczekiwań, brak sprecyzowania, co w zamian, no ale w obecnej rzeczywistości nic mnie już nie dziwi

Gość • Sobota [21.01.2023, 16:28:26] • [IP: 46.76.73.**]

A co Pani poszła na emeryturę i zatrudnicie ja od nowa.:) Dziś na główna księgowa nie są potrzebne aż takie wymogi kto to pisal;) znowu pod kogoś usłane to zapotrzebowanie. Wszystko tu się odbywa po znajomości od sprzątacza po resztę załogi.Hehe. Tam przy zdrowych zmysłach nikt nie pójdzie bo się już przepisy pokończyły na wytyczne z gory;) i jeszcze biegły rewident. Śmich na sali;)

Gość • Sobota [21.01.2023, 16:02:39] • [IP: 5.173.155.**]

Proszę Państwa, Wolin jest straszny wizualnie, ale przynajmniej ma dzielnicę utrzymaną w jednolitym stylu. Jest to. ... osada wikingów.

Gość • Sobota [21.01.2023, 15:58:27] • [IP: 5.173.29.***]

Ciekawe jaka płaca za taki zakres obowiązków i ogromną odpowiedzialność...

Gość • Sobota [21.01.2023, 15:09:13] • [IP: 89.151.36.***]

Jedyną alternatywą i zbawicielem jest Trzaskowski...

Gość • Sobota [21.01.2023, 15:06:28] • [IP: 89.151.36.***]

Gość • Sobota [21.01.2023, 14:47:15] • [IP: 176.221.122.***] Ty wierzysz w to co mówisz ? - ruska onuco

Gość • Sobota [21.01.2023, 14:47:15] • [IP: 176.221.122.***]

Powinni się trzymać z daleka od pisowców i ich wielbicieli, bo ci zrujnują do końca gminę, tak jak zrujnowali naszą Polskę.

Gość • Sobota [21.01.2023, 13:42:41] • [IP: 185.210.38.***]

Wolinowi pomoże tylko zaoranie i odbudowanie od 0. Jest to miasto tak paskudne i zapomniane, że aż oczy bolą gdy się tamtędy przejeżdża.

Gość • Sobota [21.01.2023, 12:53:32] • [IP: 88.218.253.***]

Taka orka w magistracie a miasto zapuszczone jak Wiaźma w ZSRR:))) to po cholere tak tyrać skoro nie ma to odbicia na estetyce Wolina.

Gość • Sobota [21.01.2023, 12:05:22] • [IP: 176.221.123.***]

Duzy Zakres Obowiązków jak na Jedną osobę Tam trzeba stworzyc Wydział Zarządzania

Gość • Sobota [21.01.2023, 11:49:47] • [IP: 88.218.253.***]

246 dokładnie:) to może być cokolwiek :))))

Gość • Sobota [21.01.2023, 11:36:50] • [IP: 37.248.214.***]

Zatrudnijcie Tuska on was wyleczy z pieniędzy

Gość • Sobota [21.01.2023, 11:33:46] • [IP: 178.238.246.***]

Wisienka na torcie- 32. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Gość • Sobota [21.01.2023, 11:24:02] • [IP: 46.205.136.**]

Oprocz dobrej piekarni nic tam nie ma

Gość • Sobota [21.01.2023, 11:21:03] • [IP: 46.205.136.**]

Żeby głupcy z rekomendacją się nie pchali to muszą być takie obwarowania wymogowe. Brawo brawisimo.

Gość • Sobota [21.01.2023, 10:58:31] • [IP: 88.218.253.***]

Lista wymagań jak dla robota a nie dla człowieka. Praca cięższa niż w łagrze, całego dnia nie starczy by to wykonać. Koszmar jakiś.

Gość • Sobota [21.01.2023, 10:48:43] • [IP: 89.151.33.**]

JEDEN KSIĘGOWY KRADNIE WIĘCEJ, A DRUGI MNIEJ.

Oglądasz 1-25 z 36
■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344
■ A jednak! Niemcy zawieszają podwyżki kurtaxe po swojej stronie wyspy Uznam. Od kwietnia opłata miała wzrosnąć z 2,70 na 3,90 euro za dzień. Dla wielu świnoujścian to szok. Spora część mieszkańców jeździ przecież do Niemiec na zakupy, do aptek, na spacery lub przejażdżki rowerowe. Są też rodzice, których dzieci chodzą do niemieckich szkół i przedszkoli. Teraz mogą spać spokojnie. Po spotkaniu przedstawicieli samorządu i Świnoujskiej Organizacji Turystycznej z niemiecką branżą turystyczną i samorządowcami z wyspy Uznam udało się przekonać sąsiadów do zawieszenia podwyżki. ■ Reklama: Skupuje waluty wycofane z obiegu!!! tel 504-274-604 ■ Mężczyzna umówił się z nieletnią. Na szczęście o sprawie dowiedział się rodzic i zapobiegł spotkaniu z dzieckiem. Rodzic z pomocą innych osób zatrzymali mężczyznę i wezwali policję ■ Pragniemy poinformować, że w weekend na przeprawie miejskiej będą pływały dwa promy. Jednocześnie przypominamy, że dla mieszkańców dostępne są obie przeprawy, zachęcamy do sprawdzenia kolejek na kamerach zanim udamy się w podróż ■ Od 1 lutego w Świnoujściu działa stacja dializ. Po tym, jak pod koniec ubiegłego roku z prowadzenia stacji zrezygnowała prywatna firma, pacjenci musieli dojeżdżać do najbliższej jednostki w Szczecinie ■ Zanim w tunelu pod Świną pojadą samochody, władze miasta chcą zaprosić mieszkańców do podwodnego spaceru pomiędzy wyspami. Nie znamy jeszcze terminu tej przechadzki. Prezydent Świnoujścia konsultuje datę z wykonawcą tunelu ■ Na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Nowokarsiborskiej nie będzie ronda lecz skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną ■ Od najbliższego piątku, 27 stycznia wznawia działalność stacja dializ w Świnoujściu ■ Kiedy 8 lat temu przygotowywana była dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ulicy Leśmiana do ulicy Matejki projektant uwzględnił zatoczkę dla przystanku autobusowego przy ul. Wojska Polskiego vis’a vis Urzędu Miasta (budynek12). Przystanek powstał, ale nie taki jak przewidywał projekt. Miała być zatoka autobusowa a wyszedł przystanek przychodnikowy, który przy okazji blokuje ruch samochodów. Czy to przypadek, nie sądzę... Konia z rzędem więc temu kto wytłumaczy dlaczego w tak newralgicznym miejscu autobusy miejskie nie mogą schować się spokojnie w zatoczce przy jezdni. Powstaje więc pytanie kto zdecydował i zmienił na gorsze rozwiązanie ■ Dramatyczny wypadek na S3 w pobliżu Skwierzyny. W zderzeniu kampera z wojskową ciężarówką zginął 44 - letni mieszkaniec Świnoujścia i jego 10 - letnia córka ■ Tragiczny wypadek wydarzył się na S3 w pobliżu miejscowości Skwierzyna w województwie lubuskim na drodze prowadzącej do Zielonej Góry. W zderzeniu kampera z wojskową ciężarówką amerykańskiej armii zginęli na miejscu 44 – letni mieszkaniec Świnoujścia i jego 10 – letnia córka. Zdjęcia z miejsca wypadku są wstrząsające. Widać na nich, że po kamperze którym podróżowały ofiary wypadku zostało jedynie podwozie. 44 – latek był znanym nie tylko w Świnoujściu ale także w całej Polsce miłośnikiem i pasjonatem caravaningu ■ Wygląda na to, że zeszłoroczne liście będą nam towarzyszyć przez całą zimę. Dopóki nie rozwieje ich wiatr lub nie usuną wiosenne porządki. Miasto, w bardzo wielu punktach pokryte jest liśćmi w różnym stopniu rozkładu. Zależnie od pogody, albo wirują unoszone podmuchami wiatru, albo, po dłuższych opadach, które mamy od kilku dni, zalegają na chodnikach, przy krawężnikach, na skwerach. A przecież tak niewiele trzeba, aby było czyściej, ładniej... ■ Spłonął punkt gastronomiczny na promenadzie! Świadkowie pożaru usłyszeli huk. Zobacz film! ■ Na pomoc pogorzelcom z Kodrąbka W domu państwa Piątkowskich wybuchł pożar, który pozbawił ich całego dorobku. Z ogniem, który wybuchł rano, walczyło 7 zastępów Straży Pożarnej, jednak po ugaszeniu zostało tylko pogorzelisko. Państwo Piątkowscy zdołali opuścić płonący dom, lecz nie zdążyli zabrać ze sobą niczego - uciekli z pożaru w piżamach. Żeby znów mogli zamieszkać pod własnym dachem, trzeba przeprowadzić gruntowny remont całego domu, kupić meble i sprzęty, które spłonęły. Konieczna jest wymiana wszystkich drzwi, okien, podłóg, trzeba skuć tynki i położyć je od nowa, wymalować, wymienić instalację elektryczną i wiele innych rzeczy. Dlatego została zorganizowana akcja zbierania pieniędzy na rzecz pogorzelców z Kodrąbka, liczy się każda złotówka, nie bądźmy obojętni wobec tej tragedii. https://zrzutka.pl/jmufu4 ■